آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 147,664,352 1,377,170,732,281 Rls. 46,960,467 $
2 12 1394 بندر امام خميني هند 29023000 تولوئن 44,614,637 907,895,925,824 Rls. 30,560,624 $
3 12 1394 بندر امام خميني هند 27101940 روغن پايه معدني 14,422,455 404,946,919,469 Rls. 13,944,708 $
4 12 1394 بندر امام خميني هند 29024100 ا ورتوا کسيلن ( o-xylene ) 10,924,743 231,250,266,435 Rls. 7,756,431 $
5 12 1394 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 15,434,329 175,891,194,560 Rls. 5,830,672 $
مجموع کل
3,097,155,038,569 ريال
مجموع کل
105,052,902 دلار
[1]