آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,649,370,491 1,697,138,650,269 Rls. 57,339,858 $
2 12 1394 بندر امام خميني چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 28,958,668 716,824,237,486 Rls. 24,269,494 $
3 12 1394 بندر امام خميني چين 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 261,813,060 534,068,086,740 Rls. 17,801,990 $
4 12 1394 بندر امام خميني چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 18,935,859 194,442,232,061 Rls. 6,627,551 $
5 12 1394 بندر امام خميني چين 26190020 آخال مناسب برا ي بازيافت آهن يا منگنز 30,500,456 59,765,950,776 Rls. 2,128,038 $
6 12 1394 بندر امام خميني چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 44,185,000 39,736,012,350 Rls. 1,325,550 $
7 12 1394 بندر امام خميني چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 2,503,632 25,929,125,400 Rls. 899,380 $
مجموع کل
3,267,904,295,082 ريال
مجموع کل
110,391,862 دلار
[1]