آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (بندر اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,096,040 62,797,245,000 Rls. 2,096,040 $
2 12 1394 بندر اميرآباد تركمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 51,787,377 53,913,526,544 Rls. 1,799,612 $
3 12 1394 بندر اميرآباد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 674,090 20,193,188,730 Rls. 674,090 $
4 12 1394 بندر اميرآباد تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 14,790 15,083,838,300 Rls. 503,634 $
5 12 1394 بندر اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 3,757,220 3,151,695,078 Rls. 105,202 $
مجموع کل
155,139,493,652 ريال
مجموع کل
5,178,578 دلار
[1]