آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بيرجند)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بيرجند افغانستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 233,032,590 336,288,444,410 Rls. 11,355,838 $
2 12 1394 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 14,143,218 219,125,481,187 Rls. 7,302,042 $
3 12 1394 بيرجند افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 28,107,624 201,899,278,418 Rls. 6,926,804 $
4 12 1394 بيرجند افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 1,674,795 98,958,749,435 Rls. 3,356,825 $
5 12 1394 بيرجند افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 5,743,554 86,628,983,054 Rls. 2,871,720 $
6 12 1394 بيرجند افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,503,726 33,707,937,435 Rls. 1,121,426 $
7 12 1394 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,134,713 23,417,103,655 Rls. 793,983 $
8 12 1394 بيرجند افغانستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 176,262 15,387,046,296 Rls. 528,786 $
9 12 1394 بيرجند افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 267,399 6,817,453,641 Rls. 228,544 $
10 12 1394 بيرجند افغانستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 250,639 5,026,212,058 Rls. 175,416 $
11 12 1394 بيرجند افغانستان 55113000 نخ از الياف غير يکسره مصنوعي,آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 51,525 4,616,830,887 Rls. 154,575 $
12 12 1394 بيرجند افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 41,361 3,639,064,635 Rls. 123,972 $
13 12 1394 بيرجند افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 38,902 3,496,820,020 Rls. 116,707 $
14 12 1394 بيرجند افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 75,340 3,058,597,992 Rls. 105,534 $
15 12 1394 بيرجند افغانستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 35,175 2,984,092,509 Rls. 105,411 $
16 12 1394 بيرجند افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 61,574 2,649,347,260 Rls. 92,068 $
17 12 1394 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 32,036 2,199,858,954 Rls. 72,878 $
18 12 1394 بيرجند افغانستان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 1,106,976 1,978,212,848 Rls. 67,388 $
19 12 1394 بيرجند افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 43,003 1,888,245,906 Rls. 64,504 $
20 12 1394 بيرجند افغانستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 1,410,176 1,784,441,448 Rls. 59,414 $
21 12 1394 بيرجند افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 53,611 1,072,716,664 Rls. 37,528 $
22 12 1394 بيرجند افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 10,347 934,355,520 Rls. 30,996 $
23 12 1394 بيرجند افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 15,088 863,335,360 Rls. 30,176 $
24 12 1394 بيرجند افغانستان 04031090 ماست 22,763 652,758,764 Rls. 21,623 $
25 12 1394 بيرجند افغانستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 48,866 474,471,360 Rls. 15,842 $
26 12 1394 بيرجند افغانستان 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 7,234 433,533,620 Rls. 14,468 $
27 12 1394 بيرجند افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 13,909 413,512,320 Rls. 14,430 $
28 12 1394 بيرجند افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 14,628 351,319,281 Rls. 12,412 $
29 12 1394 بيرجند افغانستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 6,905 303,929,890 Rls. 10,162 $
30 12 1394 بيرجند افغانستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 3,210 273,203,100 Rls. 9,630 $
31 12 1394 بيرجند افغانستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 15,000 269,595,000 Rls. 9,000 $
32 12 1394 بيرجند افغانستان 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 2,650 236,448,750 Rls. 7,950 $
33 12 1394 بيرجند افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,419 211,719,715 Rls. 7,015 $
34 12 1394 بيرجند افغانستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 7,950 135,940,230 Rls. 4,770 $
35 12 1394 بيرجند افغانستان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 25,090 103,679,362 Rls. 3,638 $
36 12 1394 بيرجند افغانستان 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 460 60,052,770 Rls. 2,070 $
37 12 1394 بيرجند افغانستان 02071420 قطعات منجمد مرغ 1,000 58,022,000 Rls. 2,000 $
38 12 1394 بيرجند افغانستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 392 51,175,404 Rls. 1,764 $
39 12 1394 بيرجند افغانستان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 3,749 37,331,423 Rls. 1,237 $
40 12 1394 بيرجند افغانستان 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 3,000 13,304,772 Rls. 468 $
مجموع کل
1,062,502,607,353 ريال
مجموع کل
35,861,015 دلار
[1]