آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بيرجند)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بيرجند عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 19,331,689 112,430,786,786 Rls. 3,791,289 $
2 12 1394 بيرجند عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 4,599,950 8,149,506,880 Rls. 277,828 $
3 12 1394 بيرجند عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 39,586 3,584,175,819 Rls. 118,758 $
4 12 1394 بيرجند عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 23,376 1,552,272,568 Rls. 51,427 $
5 12 1394 بيرجند عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 72,000 1,084,194,000 Rls. 36,000 $
6 12 1394 بيرجند عراق 68079000 سايرا شياساخته شده ا زا سفالت ياا زموا د همانندغيرمذکوردرجاي ديگر 73,942 492,836,112 Rls. 16,452 $
مجموع کل
127,293,772,165 ريال
مجموع کل
4,291,754 دلار
[1]