آمار کل " صادرات به" کشور (اتريش) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز اتريش 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 1,041,593 56,166,948,753 Rls. 1,874,923 $
2 12 1394 تبريز اتريش 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 488,720 26,396,922,863 Rls. 879,683 $
3 12 1394 تبريز اتريش 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 3,600,180,000 Rls. 120,000 $
4 12 1394 تبريز اتريش 08071100 هندوا نه , تازه 320,864 2,894,049,319 Rls. 102,500 $
5 12 1394 تبريز اتريش 25081000 بنتونيت 350,898 953,970,834 Rls. 31,580 $
6 12 1394 تبريز اتريش 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 30 97,727,310 Rls. 3,247 $
مجموع کل
90,109,799,079 ريال
مجموع کل
3,011,933 دلار
[1]