آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,135,000 118,989,605,000 Rls. 3,972,357 $
2 12 1394 تبريز اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 760,000 34,042,642,500 Rls. 1,139,902 $
3 12 1394 تبريز اسپانيا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 121,182 29,362,137,384 Rls. 980,339 $
4 12 1394 تبريز اسپانيا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 117,000 27,080,063,040 Rls. 926,940 $
5 12 1394 تبريز اسپانيا 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 12,900 3,091,872,000 Rls. 103,200 $
6 12 1394 تبريز اسپانيا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 36,212 2,061,850,640 Rls. 72,424 $
7 12 1394 تبريز اسپانيا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,812,120,000 Rls. 60,000 $
8 12 1394 تبريز اسپانيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,832 280,071,300 Rls. 9,580 $
9 12 1394 تبريز اسپانيا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 4,652 119,761,460 Rls. 4,186 $
10 12 1394 تبريز اسپانيا 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 1,868 45,404,070 Rls. 1,587 $
مجموع کل
216,885,527,394 ريال
مجموع کل
7,270,515 دلار
[1]