آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 12,832,700 61,856,958,888 Rls. 2,076,216 $
2 12 1394 تبريز افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 459,063 40,238,204,950 Rls. 1,376,925 $
3 12 1394 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 2,004,680 38,527,292,191 Rls. 1,309,580 $
4 12 1394 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 629,254 37,187,646,656 Rls. 1,258,347 $
5 12 1394 تبريز افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 376,532 22,540,541,964 Rls. 767,294 $
6 12 1394 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 368,392 19,678,567,290 Rls. 667,941 $
7 12 1394 تبريز افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 100,414 19,240,877,516 Rls. 652,679 $
8 12 1394 تبريز افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 950,290 18,740,982,899 Rls. 637,762 $
9 12 1394 تبريز افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 121,281 16,819,057,298 Rls. 567,531 $
10 12 1394 تبريز افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 77,374 16,800,703,200 Rls. 562,300 $
11 12 1394 تبريز افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 120,633 10,826,311,293 Rls. 361,899 $
12 12 1394 تبريز افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 126,139 10,431,716,255 Rls. 350,138 $
13 12 1394 تبريز افغانستان 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 18,917 9,738,440,400 Rls. 325,320 $
14 12 1394 تبريز افغانستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 220,000 9,117,057,937 Rls. 303,384 $
15 12 1394 تبريز افغانستان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 377,840 8,713,977,980 Rls. 299,660 $
16 12 1394 تبريز افغانستان 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 108,906 6,442,854,168 Rls. 217,751 $
17 12 1394 تبريز افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 71,710 6,314,118,090 Rls. 209,130 $
18 12 1394 تبريز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 215,680 3,775,462,014 Rls. 125,094 $
19 12 1394 تبريز افغانستان 04031090 ماست 40,607 3,649,151,334 Rls. 121,825 $
20 12 1394 تبريز افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 38,554 3,464,308,224 Rls. 115,666 $
21 12 1394 تبريز افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 6,540 3,307,254,000 Rls. 114,000 $
22 12 1394 تبريز افغانستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 90,000 3,037,963,119 Rls. 101,476 $
23 12 1394 تبريز افغانستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 72,500 2,688,572,887 Rls. 89,443 $
24 12 1394 تبريز افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 24,680 2,234,453,160 Rls. 74,040 $
25 12 1394 تبريز افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 301,500 2,172,048,361 Rls. 73,434 $
26 12 1394 تبريز افغانستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 21,800 1,973,772,000 Rls. 65,400 $
27 12 1394 تبريز افغانستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 351,905 1,889,615,948 Rls. 64,160 $
28 12 1394 تبريز افغانستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 346,920 1,675,151,612 Rls. 55,504 $
29 12 1394 تبريز افغانستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 12,813 1,535,763,840 Rls. 51,254 $
30 12 1394 تبريز افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 85,583 1,508,940,818 Rls. 51,327 $
31 12 1394 تبريز افغانستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 8,240 1,280,666,200 Rls. 45,250 $
32 12 1394 تبريز افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 7,850 1,107,902,502 Rls. 36,708 $
33 12 1394 تبريز افغانستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 34,518 801,506,670 Rls. 27,614 $
34 12 1394 تبريز افغانستان 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 5,530 797,149,500 Rls. 27,650 $
35 12 1394 تبريز افغانستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 13,822 796,976,520 Rls. 27,644 $
36 12 1394 تبريز افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 2,548 765,586,080 Rls. 25,480 $
37 12 1394 تبريز افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 13,107 742,726,091 Rls. 25,726 $
38 12 1394 تبريز افغانستان 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 29,133 701,820,384 Rls. 23,307 $
39 12 1394 تبريز افغانستان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 8,245 509,831,460 Rls. 17,315 $
40 12 1394 تبريز افغانستان 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 18,480 422,970,240 Rls. 14,784 $
41 12 1394 تبريز افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 15,984 406,580,904 Rls. 13,464 $
42 12 1394 تبريز افغانستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 10,000 300,722,000 Rls. 10,600 $
43 12 1394 تبريز افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 10,280 247,855,488 Rls. 8,224 $
44 12 1394 تبريز افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 28,000 169,131,200 Rls. 5,600 $
45 12 1394 تبريز افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 48 26,183,640 Rls. 876 $
46 12 1394 تبريز افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 360 16,888,905 Rls. 561 $
47 12 1394 تبريز افغانستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 500 12,890,110 Rls. 430 $
48 12 1394 تبريز افغانستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 70 2,989,000 Rls. 100 $
مجموع کل
395,238,143,185 ريال
مجموع کل
13,357,812 دلار
[1]