آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز تركمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 1,196,729 111,615,730,511 Rls. 3,737,885 $
2 12 1394 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 10,029,460 59,147,932,313 Rls. 1,989,471 $
3 12 1394 تبريز تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,938,209 38,971,223,044 Rls. 1,329,467 $
4 12 1394 تبريز تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,557,001 31,748,836,836 Rls. 1,088,832 $
5 12 1394 تبريز تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 201,960 20,111,705,196 Rls. 666,468 $
6 12 1394 تبريز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,405,000 9,683,183,411 Rls. 329,742 $
7 12 1394 تبريز تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 118,682 6,633,649,970 Rls. 225,572 $
8 12 1394 تبريز تركمنستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 28,140 6,290,640,000 Rls. 210,004 $
9 12 1394 تبريز تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 69,214 3,987,077,614 Rls. 133,813 $
10 12 1394 تبريز تركمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 66,321 3,925,747,098 Rls. 132,608 $
11 12 1394 تبريز تركمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 504,650 3,047,706,636 Rls. 102,766 $
12 12 1394 تبريز تركمنستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 195 2,970,359,850 Rls. 105,119 $
13 12 1394 تبريز تركمنستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 32,380 2,844,241,650 Rls. 97,140 $
14 12 1394 تبريز تركمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 24,930 2,817,788,040 Rls. 99,551 $
15 12 1394 تبريز تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 31,688 2,795,715,290 Rls. 95,066 $
16 12 1394 تبريز تركمنستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 17,227 2,064,208,048 Rls. 68,908 $
17 12 1394 تبريز تركمنستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 20,868 1,890,202,572 Rls. 62,604 $
18 12 1394 تبريز تركمنستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 20,800 1,869,129,600 Rls. 62,404 $
19 12 1394 تبريز تركمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 308,910 1,805,839,144 Rls. 59,833 $
20 12 1394 تبريز تركمنستان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 23,990 1,622,355,240 Rls. 54,120 $
21 12 1394 تبريز تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 68,610 1,438,696,812 Rls. 48,027 $
22 12 1394 تبريز تركمنستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 24,300 1,416,528,704 Rls. 47,042 $
23 12 1394 تبريز تركمنستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 40,010 1,192,277,390 Rls. 40,010 $
24 12 1394 تبريز تركمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 17,387 1,145,660,788 Rls. 38,251 $
25 12 1394 تبريز تركمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 44,000 1,061,652,600 Rls. 35,200 $
26 12 1394 تبريز تركمنستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 11,920 1,037,254,230 Rls. 35,760 $
27 12 1394 تبريز تركمنستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 1,562 895,058,802 Rls. 29,678 $
28 12 1394 تبريز تركمنستان 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 21,294 835,903,812 Rls. 28,108 $
29 12 1394 تبريز تركمنستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 4,530 750,240,480 Rls. 24,915 $
30 12 1394 تبريز تركمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 23,750 747,881,496 Rls. 24,966 $
31 12 1394 تبريز تركمنستان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 2,810 664,688,640 Rls. 22,480 $
32 12 1394 تبريز تركمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,000 545,233,920 Rls. 18,440 $
33 12 1394 تبريز تركمنستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 25,180 469,858,752 Rls. 15,612 $
34 12 1394 تبريز تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 44,405 463,288,324 Rls. 15,408 $
35 12 1394 تبريز تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 21,980 447,943,608 Rls. 15,826 $
36 12 1394 تبريز تركمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,637 362,371,523 Rls. 12,278 $
37 12 1394 تبريز تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 3,077 349,904,132 Rls. 12,308 $
38 12 1394 تبريز تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,190 333,769,752 Rls. 11,142 $
39 12 1394 تبريز تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,649 308,075,872 Rls. 10,231 $
40 12 1394 تبريز تركمنستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,000 274,566,382 Rls. 9,091 $
41 12 1394 تبريز تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 43,282 233,290,959 Rls. 7,741 $
42 12 1394 تبريز تركمنستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,340 187,106,436 Rls. 6,204 $
43 12 1394 تبريز تركمنستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 21,845 145,077,365 Rls. 4,805 $
44 12 1394 تبريز تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,498 134,409,888 Rls. 4,494 $
45 12 1394 تبريز تركمنستان 84818015 شيرفلکه کشويي( gate valve)ا ز جنس برنج لغايت سه ا ينچ 910 105,650,040 Rls. 3,640 $
46 12 1394 تبريز تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 862 38,995,587 Rls. 1,293 $
47 12 1394 تبريز تركمنستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 417 37,758,933 Rls. 1,251 $
مجموع کل
331,466,417,290 ريال
مجموع کل
11,175,574 دلار
[1]