آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 1,871,260 97,839,301,728 Rls. 3,243,760 $
2 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 36,984 9,416,792,801 Rls. 323,020 $
3 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 26,140 7,692,529,900 Rls. 261,277 $
4 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 26,732 6,369,154,864 Rls. 213,803 $
5 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 130,680 6,310,066,752 Rls. 209,088 $
6 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 58,000 5,950,455,000 Rls. 203,000 $
7 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 20,185 1,905,712,100 Rls. 66,610 $
8 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 6,000 1,832,769,925 Rls. 63,175 $
9 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 38,226 1,707,005,364 Rls. 57,339 $
10 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 259,950 1,581,495,899 Rls. 52,421 $
11 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 8,170 1,207,720,000 Rls. 40,000 $
12 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 8,800 1,040,617,600 Rls. 35,200 $
13 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 23,694 787,415,356 Rls. 26,063 $
14 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 6,113 686,143,350 Rls. 22,819 $
15 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 29,880 649,316,772 Rls. 21,513 $
16 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 84138200 بالابرهاي آبگونها 4,766 519,103,192 Rls. 17,386 $
17 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 3,332 402,292,352 Rls. 13,328 $
18 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 63,910 385,811,888 Rls. 12,782 $
19 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 2,900 257,198,100 Rls. 8,700 $
20 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 5,880 171,465,400 Rls. 5,800 $
21 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 23,470 141,683,696 Rls. 4,694 $
22 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,385 111,488,400 Rls. 3,720 $
23 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 90289020 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور مايعات 1,114 70,099,830 Rls. 2,339 $
24 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,100 52,747,200 Rls. 1,760 $
25 12 1394 تبريز جمهوري عربي سوريه 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 630 18,624,690 Rls. 630 $
مجموع کل
147,107,012,159 ريال
مجموع کل
4,910,227 دلار
[1]