آمار کل " صادرات به" کشور (ساحل عاج) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,676,403 141,371,062,750 Rls. 4,873,231 $
2 12 1394 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 17,856 3,505,364,928 Rls. 116,064 $
3 12 1394 تبريز ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 30,326 1,668,992,722 Rls. 55,261 $
4 12 1394 تبريز ساحل عاج 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 90 2,059,920 Rls. 72 $
مجموع کل
146,547,480,320 ريال
مجموع کل
5,044,628 دلار
[1]