آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز سودان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 406,330 58,778,528,000 Rls. 1,973,021 $
2 12 1394 تبريز سودان 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 5,390 637,208,060 Rls. 21,290 $
3 12 1394 تبريز سودان 84138200 بالابرهاي آبگونها 922 81,428,274 Rls. 2,766 $
4 12 1394 تبريز سودان 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 143 17,265,248 Rls. 572 $
5 12 1394 تبريز سودان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 30 2,631,150 Rls. 90 $
مجموع کل
59,517,060,732 ريال
مجموع کل
1,997,739 دلار
[1]