آمار کل " صادرات به" کشور (سومالي) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 906,261 53,046,100,727 Rls. 1,786,641 $
2 12 1394 تبريز سومالي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 100,500 7,088,461,409 Rls. 236,521 $
3 12 1394 تبريز سومالي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 98,015 6,019,162,224 Rls. 203,894 $
4 12 1394 تبريز سومالي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 34,943 3,968,672,346 Rls. 132,224 $
5 12 1394 تبريز سومالي 19053200 ويفل ها و ويفرها 20,731 1,872,785,728 Rls. 62,194 $
6 12 1394 تبريز سومالي 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 150 3,621,720 Rls. 120 $
مجموع کل
71,998,804,154 ريال
مجموع کل
2,421,594 دلار
[1]