آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 20,166,724 1,748,147,910,256 Rls. 60,318,423 $
2 12 1394 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 12,449,374 710,657,819,649 Rls. 24,124,705 $
3 12 1394 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,308,891 515,134,839,302 Rls. 17,314,520 $
4 12 1394 تبريز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 4,624,726 430,184,477,183 Rls. 14,497,541 $
5 12 1394 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 2,480,169 281,134,598,794 Rls. 9,640,836 $
6 12 1394 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,726,916 266,141,824,709 Rls. 8,901,438 $
7 12 1394 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,715,116 216,625,817,091 Rls. 7,397,473 $
8 12 1394 تبريز عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,418,062 213,804,899,404 Rls. 7,254,053 $
9 12 1394 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 3,576,812 207,777,609,040 Rls. 7,003,240 $
10 12 1394 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 2,385,924 183,827,273,371 Rls. 6,154,333 $
11 12 1394 تبريز عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 4,361,500 168,128,714,000 Rls. 5,673,861 $
12 12 1394 تبريز عراق 04031090 ماست 4,592,865 151,937,403,793 Rls. 5,132,657 $
13 12 1394 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,513,917 134,028,984,360 Rls. 4,541,432 $
14 12 1394 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 5,940,618 115,973,397,061 Rls. 3,872,947 $
15 12 1394 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 1,898,048 111,762,846,513 Rls. 3,759,381 $
16 12 1394 تبريز عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 482,000 87,996,469,200 Rls. 2,969,655 $
17 12 1394 تبريز عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,781,250 65,548,125,909 Rls. 2,171,478 $
18 12 1394 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 11,831,815 61,895,036,627 Rls. 2,088,269 $
19 12 1394 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,012,310 57,522,742,708 Rls. 1,952,283 $
20 12 1394 تبريز عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 929,071 53,306,641,794 Rls. 1,831,243 $
21 12 1394 تبريز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,595,304 49,353,613,258 Rls. 1,673,814 $
22 12 1394 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 9,476,665 48,386,521,699 Rls. 1,632,135 $
23 12 1394 تبريز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 516,346 41,630,898,340 Rls. 1,416,385 $
24 12 1394 تبريز عراق 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 130,347 41,190,708,384 Rls. 1,366,390 $
25 12 1394 تبريز عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 407,043 36,200,206,815 Rls. 1,220,862 $
26 12 1394 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 377,416 33,793,093,596 Rls. 1,130,628 $
27 12 1394 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 315,195 32,899,768,359 Rls. 1,102,409 $
28 12 1394 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,613,285 32,103,874,200 Rls. 1,084,095 $
29 12 1394 تبريز عراق 85161010 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م برقي 414,472 31,011,078,449 Rls. 1,036,175 $
30 12 1394 تبريز عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,415,320 30,975,145,388 Rls. 1,030,157 $
31 12 1394 تبريز عراق 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 312,177 30,607,783,758 Rls. 1,035,189 $
32 12 1394 تبريز عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 94,616 23,624,463,209 Rls. 798,221 $
33 12 1394 تبريز عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,014,174 18,528,322,752 Rls. 626,952 $
34 12 1394 تبريز عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 450,000 16,820,196,512 Rls. 559,118 $
35 12 1394 تبريز عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 1,031,776 16,638,621,172 Rls. 556,097 $
36 12 1394 تبريز عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 162,030 15,934,627,146 Rls. 528,045 $
37 12 1394 تبريز عراق 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 816,089 15,070,535,582 Rls. 509,013 $
38 12 1394 تبريز عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 54,440 14,518,529,910 Rls. 489,960 $
39 12 1394 تبريز عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 153,839 13,638,778,975 Rls. 464,202 $
40 12 1394 تبريز عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 131,773 11,924,689,476 Rls. 395,319 $
41 12 1394 تبريز عراق 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 337,500 11,364,914,836 Rls. 380,547 $
42 12 1394 تبريز عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 117,222 10,619,790,030 Rls. 351,666 $
43 12 1394 تبريز عراق 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 125,281 10,594,351,404 Rls. 350,667 $
44 12 1394 تبريز عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 295,410 9,963,929,408 Rls. 333,263 $
45 12 1394 تبريز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 144,699 9,655,677,218 Rls. 323,716 $
46 12 1394 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 539,790 9,595,137,329 Rls. 318,044 $
47 12 1394 تبريز عراق 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 563,090 8,431,460,793 Rls. 281,545 $
48 12 1394 تبريز عراق 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 29,245 7,777,936,026 Rls. 263,164 $
49 12 1394 تبريز عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 100,236 7,720,127,325 Rls. 257,892 $
50 12 1394 تبريز عراق 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,489,175 7,580,237,140 Rls. 260,254 $
51 12 1394 تبريز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 126,381 6,692,039,083 Rls. 227,487 $
52 12 1394 تبريز عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 265,006 5,557,994,197 Rls. 185,503 $
53 12 1394 تبريز عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 21,156 5,535,971,640 Rls. 190,316 $
54 12 1394 تبريز عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 91,614 5,531,351,684 Rls. 183,228 $
55 12 1394 تبريز عراق 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 88,047 5,478,304,424 Rls. 184,900 $
56 12 1394 تبريز عراق 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 233,171 4,948,000,949 Rls. 167,880 $
57 12 1394 تبريز عراق 84138200 بالابرهاي آبگونها 53,248 4,758,653,298 Rls. 159,744 $
58 12 1394 تبريز عراق 07132010 ---لپه 95,630 4,510,751,533 Rls. 149,678 $
59 12 1394 تبريز عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 46,107 4,112,687,313 Rls. 138,894 $
60 12 1394 تبريز عراق 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 868,580 3,901,751,706 Rls. 131,204 $
61 12 1394 تبريز عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 42,723 3,870,424,548 Rls. 128,169 $
62 12 1394 تبريز عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 25,953 3,764,495,635 Rls. 129,765 $
63 12 1394 تبريز عراق 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 14,136 3,661,172,712 Rls. 121,651 $
64 12 1394 تبريز عراق 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 138,573 3,443,232,838 Rls. 115,351 $
65 12 1394 تبريز عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 118,493 3,435,866,072 Rls. 118,440 $
66 12 1394 تبريز عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 35,756 3,223,175,910 Rls. 107,268 $
67 12 1394 تبريز عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 34,344 3,097,458,504 Rls. 103,032 $
68 12 1394 تبريز عراق 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 4,000 3,055,308,000 Rls. 102,007 $
69 12 1394 تبريز عراق 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 17,341 3,021,413,436 Rls. 101,334 $
70 12 1394 تبريز عراق 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 13,984 3,007,304,124 Rls. 100,643 $
71 12 1394 تبريز عراق 84335119 كمباين (ماشين برداشت ) مخصوص گندم با قدرت كمتر از 140 اسب بخار 18,000 2,710,240,000 Rls. 95,926 $
72 12 1394 تبريز عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 90,000 2,679,465,000 Rls. 90,000 $
73 12 1394 تبريز عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 492,335 2,672,940,162 Rls. 88,551 $
74 12 1394 تبريز عراق 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 9,403 2,534,659,235 Rls. 84,630 $
75 12 1394 تبريز عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 99,820 2,490,348,299 Rls. 83,849 $
76 12 1394 تبريز عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 103,641 2,459,921,535 Rls. 81,794 $
77 12 1394 تبريز عراق 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 20,350 2,341,426,800 Rls. 81,400 $
78 12 1394 تبريز عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 67,500 2,135,846,010 Rls. 71,204 $
79 12 1394 تبريز عراق 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 70,000 2,092,619,000 Rls. 70,000 $
80 12 1394 تبريز عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 97,012 2,007,707,760 Rls. 66,912 $
81 12 1394 تبريز عراق 28011000 کلر 203,700 1,924,555,102 Rls. 64,165 $
82 12 1394 تبريز عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 144,500 1,788,224,650 Rls. 59,707 $
83 12 1394 تبريز عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 13,826 1,663,616,398 Rls. 55,302 $
84 12 1394 تبريز عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 9,234 1,598,040,000 Rls. 55,200 $
85 12 1394 تبريز عراق 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 17,022 1,513,749,360 Rls. 51,051 $
86 12 1394 تبريز عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 34,792 1,468,929,806 Rls. 49,445 $
87 12 1394 تبريز عراق 38190010 مايع ترمز آماده 20,000 1,198,160,000 Rls. 40,004 $
88 12 1394 تبريز عراق 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 27,750 1,181,203,110 Rls. 40,208 $
89 12 1394 تبريز عراق 39204920 ورق با ضخامت بالاترا ز 20ميليمترازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 9,840 1,116,525,120 Rls. 37,392 $
90 12 1394 تبريز عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 11,342 1,019,146,752 Rls. 34,027 $
91 12 1394 تبريز عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 137,000 976,572,373 Rls. 33,009 $
92 12 1394 تبريز عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 8,095 970,020,886 Rls. 32,385 $
93 12 1394 تبريز عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 11,381 912,273,915 Rls. 31,775 $
94 12 1394 تبريز عراق 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 8,000 802,997,385 Rls. 26,805 $
95 12 1394 تبريز عراق 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 14,480 780,773,184 Rls. 26,064 $
96 12 1394 تبريز عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 40,790 736,014,672 Rls. 24,474 $
97 12 1394 تبريز عراق 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 7,928 665,113,680 Rls. 23,682 $
98 12 1394 تبريز عراق 19059010 کاشه برا ي دا رو 11,664 661,757,320 Rls. 22,162 $
99 12 1394 تبريز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 24,383 659,241,464 Rls. 21,997 $
100 12 1394 تبريز عراق 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 7,662 649,515,402 Rls. 22,947 $
مجموع کل
6,560,711,411,237 ريال
مجموع کل
222,788,251 دلار