آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز قزاقستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 461,420 40,475,007,600 Rls. 1,384,260 $
2 12 1394 تبريز قزاقستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 18,839 4,886,930,301 Rls. 165,664 $
3 12 1394 تبريز قزاقستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 90,000 2,640,350,066 Rls. 88,138 $
4 12 1394 تبريز قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 364,467 2,267,714,589 Rls. 77,009 $
5 12 1394 تبريز قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 36,912 2,216,125,824 Rls. 73,824 $
6 12 1394 تبريز قزاقستان 08132000 آلو ,خشک کرده 10,000 1,207,240,000 Rls. 40,000 $
7 12 1394 تبريز قزاقستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 22,500 930,299,144 Rls. 30,824 $
8 12 1394 تبريز قزاقستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 14,095 81,271,770 Rls. 2,819 $
مجموع کل
54,704,939,294 ريال
مجموع کل
1,862,538 دلار
[1]