آمار کل " صادرات به" کشور (لهستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز لهستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 515,000 22,913,995,500 Rls. 772,427 $
2 12 1394 تبريز لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 561,282 21,588,261,797 Rls. 722,951 $
3 12 1394 تبريز لهستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 84,000 19,190,609,400 Rls. 659,972 $
4 12 1394 تبريز لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 336,000 13,042,680,300 Rls. 436,803 $
5 12 1394 تبريز لهستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 42,000 9,982,037,100 Rls. 331,800 $
6 12 1394 تبريز لهستان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 19,250 4,170,531,000 Rls. 138,300 $
7 12 1394 تبريز لهستان 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 63,000 4,151,485,800 Rls. 138,603 $
8 12 1394 تبريز لهستان 08071100 هندوا نه , تازه 297,964 2,738,761,104 Rls. 97,025 $
9 12 1394 تبريز لهستان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 15,000 2,719,080,000 Rls. 90,000 $
10 12 1394 تبريز لهستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 2,096,850,000 Rls. 70,000 $
11 12 1394 تبريز لهستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 61,216 1,542,706,209 Rls. 52,033 $
12 12 1394 تبريز لهستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 11,000 834,997,500 Rls. 29,500 $
13 12 1394 تبريز لهستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 330 39,841,560 Rls. 1,320 $
14 12 1394 تبريز لهستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 260 22,757,982 Rls. 754 $
15 12 1394 تبريز لهستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 150 22,637,250 Rls. 750 $
16 12 1394 تبريز لهستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 127 20,789,850 Rls. 700 $
17 12 1394 تبريز لهستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 20 6,640,260 Rls. 220 $
مجموع کل
105,084,662,612 ريال
مجموع کل
3,543,158 دلار
[1]