آمار کل " صادرات به" کشور (يمن) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز يمن 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 471,971 30,466,747,653 Rls. 1,028,655 $
2 12 1394 تبريز يمن 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 179,819 11,969,516,408 Rls. 399,343 $
3 12 1394 تبريز يمن 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 49,672 9,602,339,259 Rls. 322,864 $
4 12 1394 تبريز يمن 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 66,239 4,315,671,476 Rls. 146,359 $
مجموع کل
56,354,274,796 ريال
مجموع کل
1,897,221 دلار
[1]