آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,821,143 312,181,388,249 Rls. 10,422,787 $
2 12 1394 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 287,896 27,203,073,268 Rls. 906,082 $
3 12 1394 تبريز پاكستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 729,950 13,644,993,802 Rls. 452,570 $
4 12 1394 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 193,108 13,052,674,030 Rls. 441,394 $
5 12 1394 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 90,647 5,585,042,579 Rls. 186,522 $
6 12 1394 تبريز پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 49,362 2,807,030,762 Rls. 93,204 $
7 12 1394 تبريز پاكستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 20,210 1,999,256,061 Rls. 66,693 $
8 12 1394 تبريز پاكستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 123,667 1,555,840,714 Rls. 51,946 $
9 12 1394 تبريز پاكستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 45,000 1,519,907,528 Rls. 50,738 $
10 12 1394 تبريز پاكستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 75,400 1,407,675,776 Rls. 46,748 $
11 12 1394 تبريز پاكستان 27132000 قيرنفت 107,681 1,296,736,007 Rls. 44,797 $
12 12 1394 تبريز پاكستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,104,060,375 Rls. 37,125 $
13 12 1394 تبريز پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 24,000 752,082,720 Rls. 25,440 $
14 12 1394 تبريز پاكستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 28,168 657,381,810 Rls. 22,534 $
15 12 1394 تبريز پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 308 41,636,770 Rls. 1,393 $
16 12 1394 تبريز پاكستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,000 24,757,950 Rls. 850 $
17 12 1394 تبريز پاكستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 80 9,633,600 Rls. 320 $
مجموع کل
384,843,172,001 ريال
مجموع کل
12,851,143 دلار
[1]