آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 جلفا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 1,353,750 118,069,121,170 Rls. 4,008,882 $
2 12 1394 جلفا آذربايجان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,053,657 70,200,273,650 Rls. 2,369,537 $
3 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 350,175 31,459,051,497 Rls. 1,051,729 $
4 12 1394 جلفا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 262,932 23,207,088,654 Rls. 788,669 $
5 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 252,277 22,719,044,949 Rls. 756,853 $
6 12 1394 جلفا آذربايجان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 204,380 15,572,861,603 Rls. 528,595 $
7 12 1394 جلفا آذربايجان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 148,750 15,257,366,775 Rls. 520,381 $
8 12 1394 جلفا آذربايجان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 321,400 14,194,747,665 Rls. 483,994 $
9 12 1394 جلفا آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 108,204 12,654,094,027 Rls. 432,656 $
10 12 1394 جلفا آذربايجان 39046120 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر 242,000 11,686,844,400 Rls. 389,400 $
11 12 1394 جلفا آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 864,770 9,837,501,184 Rls. 345,560 $
12 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 103,320 9,198,216,300 Rls. 309,828 $
13 12 1394 جلفا آذربايجان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 498,940 8,966,550,528 Rls. 299,374 $
14 12 1394 جلفا آذربايجان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 72,514 8,752,741,804 Rls. 293,263 $
15 12 1394 جلفا آذربايجان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 72,373 8,498,530,177 Rls. 289,138 $
16 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 78,627 7,087,434,558 Rls. 235,881 $
17 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 142,109 7,008,988,533 Rls. 239,219 $
18 12 1394 جلفا آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 66,428 5,880,864,630 Rls. 199,258 $
19 12 1394 جلفا آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 166,346 5,441,427,022 Rls. 185,983 $
20 12 1394 جلفا آذربايجان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 360,480 5,417,212,650 Rls. 188,235 $
21 12 1394 جلفا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 36,340 5,147,659,455 Rls. 172,823 $
22 12 1394 جلفا آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 461,282 5,019,514,460 Rls. 172,813 $
23 12 1394 جلفا آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 168,670 4,809,347,720 Rls. 168,568 $
24 12 1394 جلفا آذربايجان 08081000 سيب , تازه 202,800 4,689,104,640 Rls. 162,086 $
25 12 1394 جلفا آذربايجان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 1,336,055 4,686,645,187 Rls. 159,778 $
26 12 1394 جلفا آذربايجان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 505,370 4,538,983,551 Rls. 151,988 $
27 12 1394 جلفا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 100,760 4,507,643,070 Rls. 151,736 $
28 12 1394 جلفا آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 64,226 4,225,299,431 Rls. 144,629 $
29 12 1394 جلفا آذربايجان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 82,921 3,983,747,563 Rls. 134,699 $
30 12 1394 جلفا آذربايجان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 167,650 3,955,468,360 Rls. 134,057 $
31 12 1394 جلفا آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 41,930 3,709,882,746 Rls. 124,566 $
32 12 1394 جلفا آذربايجان 70193910 پشم شيشه 51,730 3,206,397,230 Rls. 109,641 $
33 12 1394 جلفا آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 67,205 3,002,008,555 Rls. 101,783 $
34 12 1394 جلفا آذربايجان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 33,100 2,866,897,375 Rls. 98,029 $
35 12 1394 جلفا آذربايجان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 9,694 2,557,369,490 Rls. 86,872 $
36 12 1394 جلفا آذربايجان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 26,300 2,309,197,320 Rls. 78,900 $
37 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 25,056 2,148,796,128 Rls. 75,036 $
38 12 1394 جلفا آذربايجان 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 7,140 2,087,379,000 Rls. 71,400 $
39 12 1394 جلفا آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 300,605 1,900,707,695 Rls. 64,380 $
40 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 19,559 1,752,095,220 Rls. 58,677 $
41 12 1394 جلفا آذربايجان 07031000 پيازوموسير 174,525 1,742,971,720 Rls. 61,110 $
42 12 1394 جلفا آذربايجان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 198,360 1,694,487,789 Rls. 59,471 $
43 12 1394 جلفا آذربايجان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 40,630 1,582,501,583 Rls. 52,819 $
44 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 110,350 1,468,287,744 Rls. 49,658 $
45 12 1394 جلفا آذربايجان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 34,316 1,452,280,164 Rls. 48,410 $
46 12 1394 جلفا آذربايجان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 31,770 1,450,896,718 Rls. 50,575 $
47 12 1394 جلفا آذربايجان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 16,743 1,416,765,833 Rls. 48,537 $
48 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 15,820 1,387,493,100 Rls. 47,460 $
49 12 1394 جلفا آذربايجان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 14,000 1,376,624,346 Rls. 46,414 $
50 12 1394 جلفا آذربايجان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,830 1,336,888,245 Rls. 44,891 $
51 12 1394 جلفا آذربايجان 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 24,777 1,300,850,730 Rls. 44,260 $
52 12 1394 جلفا آذربايجان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 34,000 1,240,894,700 Rls. 42,101 $
53 12 1394 جلفا آذربايجان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 36,050 1,228,686,832 Rls. 41,114 $
54 12 1394 جلفا آذربايجان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 10,214 1,224,191,620 Rls. 40,860 $
55 12 1394 جلفا آذربايجان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 3,600 1,216,080,000 Rls. 43,036 $
56 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 10,880 946,919,040 Rls. 32,640 $
57 12 1394 جلفا آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 71,590 946,158,847 Rls. 32,212 $
58 12 1394 جلفا آذربايجان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 4,850 946,000,550 Rls. 32,330 $
59 12 1394 جلفا آذربايجان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 238,288 944,265,947 Rls. 32,364 $
60 12 1394 جلفا آذربايجان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 19,670 938,566,378 Rls. 31,978 $
61 12 1394 جلفا آذربايجان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,242 918,484,072 Rls. 31,044 $
62 12 1394 جلفا آذربايجان 64011000 کفش هاي ضدآب که در قسمت جلو داراي سرپنجه محافظ فلزي است بارويه كائوچو ياپلاستيك 1,613 908,371,165 Rls. 30,697 $
63 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 9,500 860,158,500 Rls. 28,500 $
64 12 1394 جلفا آذربايجان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,600 859,848,800 Rls. 28,800 $
65 12 1394 جلفا آذربايجان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 28,300 852,516,300 Rls. 28,951 $
66 12 1394 جلفا آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 19,745 813,217,600 Rls. 27,108 $
67 12 1394 جلفا آذربايجان 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 980 734,436,500 Rls. 245 $
68 12 1394 جلفا آذربايجان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 6,140 729,798,940 Rls. 24,540 $
69 12 1394 جلفا آذربايجان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 323,313 724,714,459 Rls. 24,678 $
70 12 1394 جلفا آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 29,537 717,676,992 Rls. 24,326 $
71 12 1394 جلفا آذربايجان 27101910 روغن موتور 18,410 717,272,010 Rls. 23,933 $
72 12 1394 جلفا آذربايجان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 8,350 702,864,120 Rls. 23,464 $
73 12 1394 جلفا آذربايجان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 1,077 688,173,450 Rls. 23,001 $
74 12 1394 جلفا آذربايجان 08132000 آلو ,خشک کرده 5,550 661,438,200 Rls. 22,194 $
75 12 1394 جلفا آذربايجان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 6,750 601,627,500 Rls. 20,250 $
76 12 1394 جلفا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 6,750 600,775,800 Rls. 20,250 $
77 12 1394 جلفا آذربايجان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 9,800 590,058,000 Rls. 19,600 $
78 12 1394 جلفا آذربايجان 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 8,900 588,597,980 Rls. 20,020 $
79 12 1394 جلفا آذربايجان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 23,400 564,576,480 Rls. 18,720 $
80 12 1394 جلفا آذربايجان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 260,050 553,573,585 Rls. 18,968 $
81 12 1394 جلفا آذربايجان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 2,170 543,829,824 Rls. 18,168 $
82 12 1394 جلفا آذربايجان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 12,000 543,222,000 Rls. 18,000 $
83 12 1394 جلفا آذربايجان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 11,500 529,497,770 Rls. 17,653 $
84 12 1394 جلفا آذربايجان 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,800 523,746,600 Rls. 17,645 $
85 12 1394 جلفا آذربايجان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 228,280 516,447,600 Rls. 17,493 $
86 12 1394 جلفا آذربايجان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 3,490 508,032,600 Rls. 17,260 $
87 12 1394 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 5,744 507,395,952 Rls. 17,232 $
88 12 1394 جلفا آذربايجان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,650 490,304,670 Rls. 16,935 $
89 12 1394 جلفا آذربايجان 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 4,181 478,473,640 Rls. 16,724 $
90 12 1394 جلفا آذربايجان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 6,659 473,591,867 Rls. 16,220 $
91 12 1394 جلفا آذربايجان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,540 470,277,550 Rls. 15,610 $
92 12 1394 جلفا آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,900 462,354,750 Rls. 15,950 $
93 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 5,000 452,745,000 Rls. 15,000 $
94 12 1394 جلفا آذربايجان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 30,000 450,520,900 Rls. 15,583 $
95 12 1394 جلفا آذربايجان 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 5,700 441,585,000 Rls. 15,000 $
96 12 1394 جلفا آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 34,300 437,546,060 Rls. 14,540 $
97 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 4,753 419,770,701 Rls. 14,259 $
98 12 1394 جلفا آذربايجان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 261,595 393,652,487 Rls. 13,084 $
99 12 1394 جلفا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 6,580 387,232,800 Rls. 13,160 $
100 12 1394 جلفا آذربايجان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 26,600 383,439,000 Rls. 13,300 $
مجموع کل
531,857,765,081 ريال
مجموع کل
17,999,238 دلار