آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 13,871,320 182,805,679,986 Rls. 6,221,359 $
2 12 1394 جلفا ارمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,805,426 75,078,384,687 Rls. 2,588,166 $
3 12 1394 جلفا ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 7,775,000 62,457,462,250 Rls. 2,161,771 $
4 12 1394 جلفا ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 227,849 19,848,035,363 Rls. 677,041 $
5 12 1394 جلفا ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 85,536 12,720,064,268 Rls. 427,709 $
6 12 1394 جلفا ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 168,700 11,266,553,850 Rls. 375,652 $
7 12 1394 جلفا ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 285,115 10,045,171,680 Rls. 342,138 $
8 12 1394 جلفا ارمنستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 25,539 9,882,683,147 Rls. 332,008 $
9 12 1394 جلفا ارمنستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 95,500 9,880,120,050 Rls. 329,054 $
10 12 1394 جلفا ارمنستان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 157,790 7,909,010,680 Rls. 278,752 $
11 12 1394 جلفا ارمنستان 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 98,621 6,434,419,860 Rls. 217,247 $
12 12 1394 جلفا ارمنستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 134,940 5,539,307,510 Rls. 184,814 $
13 12 1394 جلفا ارمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 120,595 4,633,385,554 Rls. 154,623 $
14 12 1394 جلفا ارمنستان 70193910 پشم شيشه 60,880 3,313,463,521 Rls. 110,946 $
15 12 1394 جلفا ارمنستان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 66,150 3,179,062,080 Rls. 105,840 $
16 12 1394 جلفا ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 24,990 2,766,522,152 Rls. 96,069 $
17 12 1394 جلفا ارمنستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 20,910 2,748,245,180 Rls. 92,643 $
18 12 1394 جلفا ارمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 35,700 2,554,418,000 Rls. 87,001 $
19 12 1394 جلفا ارمنستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 74,205 2,504,559,129 Rls. 83,618 $
20 12 1394 جلفا ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 64,140 2,468,606,436 Rls. 84,348 $
21 12 1394 جلفا ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 92,100 2,397,959,617 Rls. 82,613 $
22 12 1394 جلفا ارمنستان 28301000 سولفور سديم 262,375 2,367,732,803 Rls. 78,713 $
23 12 1394 جلفا ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 61,390 2,352,767,205 Rls. 79,225 $
24 12 1394 جلفا ارمنستان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,514 2,324,305,668 Rls. 78,168 $
25 12 1394 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 171,890 2,165,286,543 Rls. 77,098 $
26 12 1394 جلفا ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 47,905 2,069,249,539 Rls. 71,858 $
27 12 1394 جلفا ارمنستان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,939 2,068,353,574 Rls. 69,146 $
28 12 1394 جلفا ارمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 44,200 1,941,864,552 Rls. 65,858 $
29 12 1394 جلفا ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 244,697 1,892,988,429 Rls. 63,912 $
30 12 1394 جلفا ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 87,900 1,857,614,362 Rls. 62,873 $
31 12 1394 جلفا ارمنستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 16,356 1,789,715,496 Rls. 59,988 $
32 12 1394 جلفا ارمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 36,824 1,711,314,656 Rls. 57,449 $
33 12 1394 جلفا ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 18,548 1,657,265,856 Rls. 55,644 $
34 12 1394 جلفا ارمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 8,271 1,643,295,606 Rls. 54,814 $
35 12 1394 جلفا ارمنستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 37,800 1,635,991,200 Rls. 56,700 $
36 12 1394 جلفا ارمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 67,360 1,563,034,880 Rls. 53,888 $
37 12 1394 جلفا ارمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 23,822 1,550,818,583 Rls. 52,349 $
38 12 1394 جلفا ارمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 14,755 1,523,444,900 Rls. 52,180 $
39 12 1394 جلفا ارمنستان 25084010 خاك رس رنگ زدا وگل سرشور 81,361 1,445,776,340 Rls. 48,816 $
40 12 1394 جلفا ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 33,250 1,444,196,707 Rls. 50,164 $
41 12 1394 جلفا ارمنستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 37,750 1,368,898,101 Rls. 46,233 $
42 12 1394 جلفا ارمنستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 11,500 1,308,989,800 Rls. 43,703 $
43 12 1394 جلفا ارمنستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 33,515 1,178,864,496 Rls. 40,219 $
44 12 1394 جلفا ارمنستان 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 19,850 1,159,569,140 Rls. 39,700 $
45 12 1394 جلفا ارمنستان 84199020 ا جزا وقطعات تعرفه 84191900 12,520 1,125,673,200 Rls. 37,560 $
46 12 1394 جلفا ارمنستان 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 8,900 1,090,905,860 Rls. 36,492 $
47 12 1394 جلفا ارمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 14,968 1,074,099,716 Rls. 36,413 $
48 12 1394 جلفا ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 23,750 886,649,958 Rls. 30,080 $
49 12 1394 جلفا ارمنستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 7,500 849,150,000 Rls. 30,000 $
50 12 1394 جلفا ارمنستان 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 9,000 817,056,000 Rls. 28,800 $
51 12 1394 جلفا ارمنستان 28011000 کلر 81,900 764,932,897 Rls. 25,790 $
52 12 1394 جلفا ارمنستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 9,000 760,050,000 Rls. 26,898 $
53 12 1394 جلفا ارمنستان 29173910 دي بوتيل فتالات 24,545 724,036,620 Rls. 24,545 $
54 12 1394 جلفا ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 10,920 709,438,680 Rls. 24,840 $
55 12 1394 جلفا ارمنستان 62171000 متفرعات لباس دوخته ومهيا ,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,945 692,610,600 Rls. 23,340 $
56 12 1394 جلفا ارمنستان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,600 671,328,000 Rls. 22,400 $
57 12 1394 جلفا ارمنستان 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 5,500 662,112,000 Rls. 22,000 $
58 12 1394 جلفا ارمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 3,904 643,830,186 Rls. 21,860 $
59 12 1394 جلفا ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 7,639 602,648,601 Rls. 20,456 $
60 12 1394 جلفا ارمنستان 34021320 نونيل فنل اتوكسيله 17,364 574,186,574 Rls. 19,969 $
61 12 1394 جلفا ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 233,804 568,314,509 Rls. 19,408 $
62 12 1394 جلفا ارمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 6,070 549,299,400 Rls. 18,210 $
63 12 1394 جلفا ارمنستان 39211910 ---نوار اسفنجي ويژه صنايع سيم وكابل 6,175 540,073,575 Rls. 18,525 $
64 12 1394 جلفا ارمنستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 4,458 535,497,104 Rls. 17,832 $
65 12 1394 جلفا ارمنستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 5,969 533,281,608 Rls. 18,222 $
66 12 1394 جلفا ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 10,168 518,756,679 Rls. 17,482 $
67 12 1394 جلفا ارمنستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 8,038 514,800,831 Rls. 17,043 $
68 12 1394 جلفا ارمنستان 91052900 ساعتهاي ديوا ري غير برقي 5,720 512,581,395 Rls. 17,160 $
69 12 1394 جلفا ارمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 11,500 508,957,800 Rls. 17,940 $
70 12 1394 جلفا ارمنستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 380 502,939,329 Rls. 16,663 $
71 12 1394 جلفا ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 70,290 485,350,648 Rls. 16,338 $
72 12 1394 جلفا ارمنستان 34012010 صابون مايع 18,000 485,287,200 Rls. 16,200 $
73 12 1394 جلفا ارمنستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 1,600 480,204,855 Rls. 15,951 $
74 12 1394 جلفا ارمنستان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 11,530 466,097,433 Rls. 16,045 $
75 12 1394 جلفا ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 17,700 462,145,230 Rls. 15,930 $
76 12 1394 جلفا ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 11,275 428,430,545 Rls. 14,488 $
77 12 1394 جلفا ارمنستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,635 422,260,530 Rls. 14,859 $
78 12 1394 جلفا ارمنستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 9,594 420,943,621 Rls. 14,664 $
79 12 1394 جلفا ارمنستان 38089129 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 1,600 416,880,000 Rls. 14,400 $
80 12 1394 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 44,990 407,636,394 Rls. 13,497 $
81 12 1394 جلفا ارمنستان 25202000 ک گچ 402,010 387,611,101 Rls. 13,135 $
82 12 1394 جلفا ارمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 33,060 381,195,900 Rls. 13,020 $
83 12 1394 جلفا ارمنستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 5,750 377,108,723 Rls. 12,485 $
84 12 1394 جلفا ارمنستان 27101940 روغن پايه معدني 21,500 360,838,800 Rls. 12,040 $
85 12 1394 جلفا ارمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 7,788 354,335,854 Rls. 11,851 $
86 12 1394 جلفا ارمنستان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 689 351,323,210 Rls. 12,110 $
87 12 1394 جلفا ارمنستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 9,579 347,818,747 Rls. 11,957 $
88 12 1394 جلفا ارمنستان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 7,400 343,404,200 Rls. 11,500 $
89 12 1394 جلفا ارمنستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 5,600 335,462,400 Rls. 11,200 $
90 12 1394 جلفا ارمنستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 5,000 332,123,000 Rls. 11,000 $
91 12 1394 جلفا ارمنستان 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 8,600 329,332,872 Rls. 11,352 $
92 12 1394 جلفا ارمنستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 9,700 321,220,350 Rls. 10,670 $
93 12 1394 جلفا ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 8,250 319,613,501 Rls. 10,620 $
94 12 1394 جلفا ارمنستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 5,305 315,223,362 Rls. 10,651 $
95 12 1394 جلفا ارمنستان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 2,740 299,560,000 Rls. 10,000 $
96 12 1394 جلفا ارمنستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 6,875 283,456,166 Rls. 9,418 $
97 12 1394 جلفا ارمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 2,300 275,576,800 Rls. 9,201 $
98 12 1394 جلفا ارمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 6,984 272,793,168 Rls. 9,144 $
99 12 1394 جلفا ارمنستان 78019990 سايرسرب هاي تصفيه نشده, به صورت كارنشده ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,400 271,696,656 Rls. 9,328 $
100 12 1394 جلفا ارمنستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 2,893 262,171,173 Rls. 8,756 $
مجموع کل
509,384,766,994 ريال
مجموع کل
17,373,847 دلار