آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد جلفا عراق 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 139,463 29,362,586,022 Rls. 980,179 $
2 12 1394 منطقه ازاد جلفا عراق 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 120,000 21,568,560,000 Rls. 720,000 $
3 12 1394 منطقه ازاد جلفا عراق 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 351,330 19,300,398,293 Rls. 655,117 $
4 12 1394 منطقه ازاد جلفا عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 194,800 12,971,515,160 Rls. 448,040 $
5 12 1394 جلفا عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 686,313 12,519,962,544 Rls. 444,924 $
6 12 1394 جلفا عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 398,880 10,971,043,026 Rls. 379,711 $
7 12 1394 جلفا عراق 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 126,010 7,122,791,925 Rls. 240,271 $
8 12 1394 منطقه ازاد جلفا عراق 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 66,810 3,416,927,784 Rls. 114,075 $
9 12 1394 منطقه ازاد جلفا عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,000 2,913,972,500 Rls. 102,500 $
10 12 1394 جلفا عراق 76041000 ميله, پروفيل ا زآلومينيوم غيرممزوج. 39,295 2,835,920,292 Rls. 94,308 $
11 12 1394 جلفا عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 8,800 859,968,000 Rls. 28,800 $
12 12 1394 جلفا عراق 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 88,000 787,584,180 Rls. 26,296 $
13 12 1394 منطقه ازاد جلفا عراق 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 23,260 664,351,900 Rls. 22,900 $
14 12 1394 جلفا عراق 27101940 روغن پايه معدني 23,500 398,423,700 Rls. 14,100 $
15 12 1394 جلفا عراق 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 15,050 299,499,515 Rls. 10,535 $
16 12 1394 جلفا عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 24,370 291,075,280 Rls. 9,748 $
مجموع کل
126,284,580,120 ريال
مجموع کل
4,291,504 دلار
[1]