آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 14,640,900 193,089,616,863 Rls. 6,587,853 $
2 12 1394 منطقه ازاد جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 886,497 79,023,503,397 Rls. 2,658,993 $
3 12 1394 جلفا گرجستان 27101950 روغن صنعتي 1,882,483 35,208,989,964 Rls. 1,196,839 $
4 12 1394 جلفا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 272,435 3,782,477,616 Rls. 126,096 $
5 12 1394 منطقه ازاد جلفا گرجستان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 19,710 2,076,793,425 Rls. 68,985 $
6 12 1394 جلفا گرجستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 65,150 1,931,682,297 Rls. 66,608 $
7 12 1394 جلفا گرجستان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 19,235 1,428,664,770 Rls. 48,087 $
8 12 1394 منطقه ازاد جلفا گرجستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 5,000 576,600,000 Rls. 20,000 $
9 12 1394 منطقه ازاد جلفا گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 7,500 454,072,500 Rls. 15,750 $
10 12 1394 جلفا گرجستان 27101910 روغن موتور 20,880 351,323,210 Rls. 12,110 $
11 12 1394 جلفا گرجستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,080 308,962,020 Rls. 10,476 $
12 12 1394 جلفا گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 14,500 285,062,750 Rls. 10,127 $
13 12 1394 جلفا گرجستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 1,385 195,035,159 Rls. 6,928 $
14 12 1394 جلفا گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 115,600 167,113,684 Rls. 5,549 $
15 12 1394 جلفا گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 10,230 104,482,940 Rls. 3,712 $
16 12 1394 جلفا گرجستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 556 86,541,119 Rls. 3,074 $
17 12 1394 جلفا گرجستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 780 76,672,050 Rls. 2,724 $
18 12 1394 جلفا گرجستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,061 63,044,620 Rls. 2,122 $
19 12 1394 جلفا گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 8,839 62,011,680 Rls. 2,203 $
20 12 1394 جلفا گرجستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 3,088 52,035,888 Rls. 1,849 $
21 12 1394 جلفا گرجستان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 22,200 50,269,680 Rls. 1,776 $
22 12 1394 جلفا گرجستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 4,280 48,081,520 Rls. 1,708 $
23 12 1394 جلفا گرجستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 977 46,368,335 Rls. 1,647 $
24 12 1394 جلفا گرجستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 94 35,448,887 Rls. 1,259 $
25 12 1394 جلفا گرجستان 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 42 12,132,720 Rls. 431 $
26 12 1394 جلفا گرجستان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 56 9,405,667 Rls. 334 $
27 12 1394 جلفا گرجستان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 32 6,234,870 Rls. 221 $
28 12 1394 جلفا گرجستان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 19 6,010,190 Rls. 214 $
29 12 1394 جلفا گرجستان 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 5 5,055,300 Rls. 180 $
مجموع کل
319,543,693,121 ريال
مجموع کل
10,857,854 دلار
[1]