آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 64,422 214,392,756,624 Rls. 7,234,785 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 5,145 87,221,140,320 Rls. 2,897,720 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 3,944 74,220,697,566 Rls. 2,464,986 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 608 29,810,872,240 Rls. 997,710 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 5,425 16,666,250,000 Rls. 560,423 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 16043100 خاويار 223 9,090,699,345 Rls. 305,969 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,830 8,657,572,173 Rls. 287,943 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 7,357 7,809,335,514 Rls. 261,255 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 7,513 7,488,060,456 Rls. 248,625 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 8,000 6,563,648,000 Rls. 224,000 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 420 5,479,576,000 Rls. 192,000 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 41,269 3,741,644,690 Rls. 125,373 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 6,681 3,455,945,663 Rls. 115,977 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 50 3,261,595,425 Rls. 108,075 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,339 3,222,553,050 Rls. 107,193 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 25,507 2,956,629,529 Rls. 99,774 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 425 2,658,802,000 Rls. 90,514 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 25 2,470,875,000 Rls. 82,500 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 2,466,240,000 Rls. 84,000 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 17,192 2,277,601,052 Rls. 76,038 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 11,431 2,220,473,466 Rls. 76,922 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 522 2,132,339,040 Rls. 70,939 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 4,153 2,029,358,100 Rls. 67,958 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08109020 زرشك تازه 7,337 1,960,679,727 Rls. 66,610 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,950 1,773,036,046 Rls. 60,105 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 2,560 1,751,350,342 Rls. 58,456 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 03062100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين ياخاردا ر(باستثناي يخ زده ) 9,990 1,432,212,355 Rls. 48,082 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر ,يخ زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 8,550 1,350,258,055 Rls. 45,233 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 6,260 1,204,016,500 Rls. 42,500 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 8 1,201,715,000 Rls. 40,000 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 200 1,157,592,900 Rls. 38,351 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 13 1,144,344,627 Rls. 38,175 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 247 702,917,540 Rls. 23,465 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 620 689,994,000 Rls. 22,856 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 11,280 669,027,376 Rls. 23,424 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 873 610,398,090 Rls. 20,404 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 6,194 536,579,520 Rls. 17,936 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,450 491,671,800 Rls. 17,370 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 3,400 482,941,200 Rls. 16,000 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 3,538 470,198,394 Rls. 15,921 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 1,020 464,089,824 Rls. 15,513 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 210 394,233,457 Rls. 13,082 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 6,755 391,842,564 Rls. 13,090 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 240 382,707,000 Rls. 13,000 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 720 374,178,860 Rls. 12,595 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 3,304 357,663,780 Rls. 12,384 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29171910 فروس فومارات 500 352,061,500 Rls. 11,790 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 526 345,145,474 Rls. 11,459 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 3,400 306,302,258 Rls. 10,225 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 2,500 301,930,000 Rls. 10,000 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 130 300,065,100 Rls. 9,935 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 5,000 251,471,679 Rls. 8,483 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87079010 بدنه برا ي وا نت 1,100 249,166,500 Rls. 8,250 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,609 242,465,520 Rls. 8,045 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 9,850 227,385,000 Rls. 7,575 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 700 220,027,465 Rls. 7,310 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 2,100 217,023,000 Rls. 7,400 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,254 198,535,358 Rls. 6,642 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 40121900 سايرلاستيک هاي رويي روکش شده ا زکائوچومورد ا ستفاده درسايروسايل نقليه غيرمذکوردرجاي ديگر 3,040 197,799,000 Rls. 6,988 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 48171000 پاکت کاغذي يامقوا ئي 1,470 175,753,200 Rls. 5,880 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 1,700 163,842,624 Rls. 5,444 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 3,050 152,984,832 Rls. 5,174 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 8,520 152,563,300 Rls. 5,217 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 500 150,915,000 Rls. 5,000 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 700 139,013,000 Rls. 4,900 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05051000 پر از انواعي كه براي انباشتن به كار ميکرود؛ كرك 900 131,071,500 Rls. 4,500 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 860 129,829,900 Rls. 4,300 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 500 120,772,000 Rls. 4,000 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 70080020 شيشه عايق چندجدا ره بادوقاب شيشه اي درزگيري شده که بالايه هوا ياگازا زهم جدا شده ا ند 10,000 112,881,600 Rls. 3,740 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 900 108,763,200 Rls. 3,600 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,070 96,564,540 Rls. 3,210 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 800 95,631,000 Rls. 3,191 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 420 93,016,026 Rls. 3,091 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 90,384,000 Rls. 3,000 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 360 86,981,760 Rls. 2,880 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 400 84,501,200 Rls. 2,800 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,059 72,168,213 Rls. 2,409 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,110 70,289,919 Rls. 2,331 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,100 66,393,800 Rls. 2,200 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 3,600 65,197,440 Rls. 2,160 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08109010 انار تازه 1,440 64,698,840 Rls. 2,160 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 315 60,555,264 Rls. 2,048 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 1,180 60,006,825 Rls. 2,025 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 50 56,813,461 Rls. 1,882 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 07031000 پيازوموسير 500 50,452,500 Rls. 1,750 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 266 50,050,350 Rls. 1,670 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 900 48,943,440 Rls. 1,620 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08091000 زردآلو ,تازه 1,020 47,375,280 Rls. 1,632 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 1,125 47,180,700 Rls. 1,575 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 44190010 مصنوعات چوبي صنايع دستي شامل خراطي، معرق و مشبك منبت نازكکكاري، نقاشي روي چوب، خاتم 760 45,546,800 Rls. 1,520 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85139000 ا جزا ء و قطعات چرا غهاي برقي قابل حمل مشمول شماره 8513 500 44,608,500 Rls. 1,500 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 1,430 43,157,400 Rls. 1,430 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 61130000 لباس دوخته ومهياا زپارچه هاي کشباف ياقلاب باف مشمول شماره هاي 5903 يا 5907 85 42,127,500 Rls. 1,497 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 1,000 41,214,600 Rls. 1,400 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 1,000 40,786,200 Rls. 1,350 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 200 36,510,500 Rls. 1,297 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021050 گليم كف ابريشم 35 32,671,520 Rls. 1,085 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 80 32,523,720 Rls. 1,144 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 340 30,816,240 Rls. 1,020 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 15 30,116,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
526,963,365,758 ريال
مجموع کل
17,678,966 دلار