آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 25,783 47,993,578,950 Rls. 1,612,697 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 16043100 خاويار 265 18,057,166,920 Rls. 613,360 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 139 12,642,689,668 Rls. 434,640 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 1,580 11,724,421,610 Rls. 408,360 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 114 7,954,451,607 Rls. 268,950 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 4,579 6,548,590,050 Rls. 222,250 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 70,196 6,478,098,579 Rls. 217,145 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 2,900 5,757,429,000 Rls. 199,200 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 62,290 3,823,552,032 Rls. 128,832 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 210 3,032,920,380 Rls. 101,019 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,990 2,143,524,898 Rls. 72,302 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 16,699 1,838,853,052 Rls. 62,508 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,454 1,635,774,973 Rls. 55,222 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 30 1,439,943,316 Rls. 47,707 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 37,967 1,039,288,041 Rls. 34,556 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 11,873 956,284,423 Rls. 31,802 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 9 927,328,500 Rls. 31,500 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57021040 گليم دورو پشمي 594 794,072,725 Rls. 26,312 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,331 751,090,891 Rls. 25,444 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,774 371,687,043 Rls. 12,644 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 1,025 341,994,760 Rls. 11,830 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 17,519 306,678,800 Rls. 10,344 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,260 266,567,881 Rls. 9,040 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 279 220,465,264 Rls. 7,313 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 352 210,425,600 Rls. 7,040 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 42022210 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي از جاجيم 170 169,002,400 Rls. 5,600 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 69131000 مجسمه وسايرا شياءتزئيني ا زچيني. 940 140,797,900 Rls. 4,700 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 550 134,300,800 Rls. 4,450 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,113 132,328,564 Rls. 4,452 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 800 120,384,000 Rls. 4,000 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,601 118,475,704 Rls. 4,032 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 25169000 - ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 2,000 112,317,960 Rls. 3,720 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 470 106,426,800 Rls. 3,760 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,689 106,033,444 Rls. 3,522 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع 1,000 105,249,247 Rls. 3,511 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,100 98,924,100 Rls. 3,300 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 354 91,785,321 Rls. 3,243 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 727 91,415,788 Rls. 3,073 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 48173000 جعبه, کيسه, کيف ومجموعه هاي نگارشي ا زکاغذيامقوا, حاوي مجموعه ا ي ا زا شياءنامه نگاري كاغذي 750 88,704,000 Rls. 3,000 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 70 75,999,834 Rls. 2,524 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08084000 به تازه 3,419 73,915,296 Rls. 2,466 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 514 69,686,064 Rls. 2,313 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08109020 زرشك تازه 240 65,208,780 Rls. 2,160 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,075 62,637,315 Rls. 2,075 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 156 61,504,170 Rls. 2,052 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 800 59,940,000 Rls. 2,000 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 90 58,909,408 Rls. 1,952 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 500 58,254,000 Rls. 2,000 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 400 56,136,800 Rls. 1,880 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,210 55,301,600 Rls. 1,936 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 300 53,922,600 Rls. 1,800 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 900 46,997,820 Rls. 1,620 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 500 41,951,000 Rls. 1,400 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 170 40,672,800 Rls. 1,350 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 520 40,155,400 Rls. 1,350 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 25 39,506,944 Rls. 1,312 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 450 38,299,500 Rls. 1,350 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 70134112 ظروف شيشه ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي تزئيني )يامقاصد آشپزخانه اي بدون تزئين ،صنايع دستي 190 32,409,060 Rls. 1,140 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 323 30,616,522 Rls. 1,079 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 400 28,755,840 Rls. 960 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 800 25,350,360 Rls. 840 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 160 21,836,358 Rls. 729 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 260 19,583,200 Rls. 650 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 68 19,012,770 Rls. 630 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 150 18,110,400 Rls. 600 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 28 16,908,080 Rls. 560 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 619 12,052,631 Rls. 400 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 25 11,743,680 Rls. 390 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 173 10,230,528 Rls. 346 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 150 9,436,455 Rls. 315 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 146 5,401,510 Rls. 190 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08104000 كران بري ، زغال اخته (bilberry) وساير ميوه ها از گونه واكينيوم 180 5,364,000 Rls. 180 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 55 4,981,845 Rls. 165 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 310 4,184,595 Rls. 139 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي وعقيق 0 3,923,920 Rls. 130 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 190 3,442,002 Rls. 114 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 224 3,019,300 Rls. 100 $
مجموع کل
140,158,387,378 ريال
مجموع کل
4,749,577 دلار
[1]