آمار کل " صادرات به" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 51,675 111,530,257,976 Rls. 3,698,996 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,436 3,019,733,660 Rls. 100,010 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,118 2,388,757,677 Rls. 79,096 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 10,880 1,302,916,720 Rls. 43,720 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,301 907,756,656 Rls. 30,054 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,000 599,120,000 Rls. 20,000 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 10 482,642,160 Rls. 15,990 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 19 350,115,831 Rls. 11,609 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08109020 زرشك تازه 984 267,309,504 Rls. 8,856 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 5 235,653,600 Rls. 7,800 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 144,969,600 Rls. 4,800 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,272 84,517,277 Rls. 2,798 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,344 80,738,350 Rls. 2,674 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 914 43,748,026 Rls. 1,448 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 25131000 سنگ پا (pumicestone) 17 211,414 Rls. 7 $
مجموع کل
121,438,448,451 ريال
مجموع کل
4,027,859 دلار
[1]