آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2,179 107,616,251,460 Rls. 3,667,631 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 29,327 47,743,096,865 Rls. 1,612,048 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 621 32,730,687,000 Rls. 1,121,707 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,201 13,070,755,600 Rls. 451,494 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 285 4,198,828,000 Rls. 140,000 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 16043100 خاويار 74 2,693,317,426 Rls. 91,981 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 145 2,394,532,248 Rls. 79,735 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,280 1,095,602,320 Rls. 36,560 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 13 900,164,809 Rls. 30,050 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,837 745,356,686 Rls. 25,536 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 985 695,328,865 Rls. 23,537 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 556 664,511,550 Rls. 22,730 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 88 425,805,172 Rls. 14,216 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 824 414,497,190 Rls. 13,838 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 526 358,193,468 Rls. 11,956 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 64032000 كفش با تخت بيروني از چرم ورويه متشكل از تسمه هايي كه از چرم طبيعي كه از روي برآمدگي پا عبور وشست پا را دور مي زند 490 356,492,340 Rls. 12,060 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,800 255,861,000 Rls. 9,000 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 720 235,920,896 Rls. 7,922 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,050 235,261,680 Rls. 8,013 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 935 185,330,684 Rls. 6,151 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 39269060 پريفرم (PET) 1,998 165,628,086 Rls. 5,669 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 610 164,028,410 Rls. 5,474 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,400 151,074,000 Rls. 5,040 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,590 144,102,840 Rls. 4,770 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 385 139,700,106 Rls. 4,914 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 300 124,898,760 Rls. 4,138 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 70 122,084,352 Rls. 4,076 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57021040 گليم دورو پشمي 102 120,146,048 Rls. 4,010 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 100 116,940,000 Rls. 4,000 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 960 115,853,700 Rls. 4,100 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 2 105,392,000 Rls. 3,500 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 600 102,583,800 Rls. 3,399 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 950 86,490,000 Rls. 3,000 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 300 78,165,000 Rls. 2,700 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 689 61,962,459 Rls. 2,067 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 27122010 موم پارا فين باگريد دا رويي داراي روغن كمتراز75درصد وزني (توليد داخل ) 2,393 50,045,865 Rls. 1,671 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 838 48,816,852 Rls. 1,676 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,000 40,925,100 Rls. 1,361 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 460 40,796,940 Rls. 1,380 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 750 40,672,800 Rls. 1,350 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 740 39,796,830 Rls. 1,406 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 56012900 آوا ت وا شياءساخته شده ا زآوا ت, که درجاي ديگرگفته نشده. 520 38,942,800 Rls. 1,300 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 140 33,816,160 Rls. 1,120 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 70109020 شيشه شربت (گريد دارويي) 1,428 30,681,588 Rls. 1,071 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 370 21,683,520 Rls. 720 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 320 16,072,784 Rls. 532 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 170 14,973,600 Rls. 510 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 159 14,397,768 Rls. 477 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 400 11,477,126 Rls. 383 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 1 7,971,500 Rls. 280 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 19059010 کاشه برا ي دا رو 127 6,042,400 Rls. 200 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 70 3,919,020 Rls. 140 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10 2,753,680 Rls. 92 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 30 2,697,930 Rls. 90 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 3 2,516,640 Rls. 84 $
مجموع کل
219,283,845,722 ريال
مجموع کل
7,462,864 دلار
[1]