آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 1,500 34,904,649,000 Rls. 1,170,000 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 149 8,158,055,480 Rls. 277,046 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 2,459,184,000 Rls. 84,000 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 15 1,520,317,750 Rls. 50,750 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 133 1,151,483,096 Rls. 39,101 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 1,332 999,326,500 Rls. 33,300 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 990 829,535,764 Rls. 27,807 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 792,271,200 Rls. 27,991 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 31 455,358,736 Rls. 15,181 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 150 404,917,200 Rls. 13,616 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 45 12,580,680 Rls. 420 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 150 4,516,800 Rls. 150 $
مجموع کل
51,692,196,206 ريال
مجموع کل
1,739,362 دلار
[1]