آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 24,722 68,030,341,687 Rls. 2,271,388 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 77 18,750,142,622 Rls. 640,076 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 750 17,754,316,000 Rls. 616,000 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 4,000 16,074,840,000 Rls. 532,068 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,412 8,195,289,236 Rls. 274,091 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 34 5,033,083,544 Rls. 168,061 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 7,900 2,217,324,600 Rls. 73,470 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 790 2,021,012,350 Rls. 67,615 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,083 1,325,102,613 Rls. 43,901 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 300 1,293,032,346 Rls. 42,935 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 2,139 1,041,901,252 Rls. 34,549 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85176920 درب باز کن تصويري ( Video door phone ) 580 693,657,000 Rls. 23,000 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 4,800 617,976,000 Rls. 21,600 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 954 617,303,100 Rls. 20,611 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 200 491,212,800 Rls. 16,401 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 6,120 441,172,350 Rls. 15,300 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 516 419,816,400 Rls. 14,480 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85235290 سايركارت هاي هوشمند بجز كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 210 398,798,400 Rls. 13,200 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 6,355 383,812,790 Rls. 12,710 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 800 350,323,958 Rls. 12,293 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 1,000 321,651,300 Rls. 10,650 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 1,000 314,899,200 Rls. 10,650 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 2,178 295,932,042 Rls. 9,801 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,000 294,390,000 Rls. 10,000 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,900 258,227,100 Rls. 8,550 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 940 221,016,600 Rls. 7,560 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,900 200,811,800 Rls. 6,650 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 68 171,598,500 Rls. 5,700 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 5,600 158,199,176 Rls. 5,279 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 130 135,718,800 Rls. 4,590 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 385 109,934,850 Rls. 3,670 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 86 86,192,600 Rls. 2,900 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 500 75,460,000 Rls. 2,500 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 490 75,171,080 Rls. 2,544 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 100 71,139,271 Rls. 2,406 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 750 67,934,250 Rls. 2,250 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 300 65,535,750 Rls. 2,250 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 193 63,201,600 Rls. 2,100 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 300 59,440,500 Rls. 2,100 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 560 50,724,240 Rls. 1,680 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 700 39,559,800 Rls. 1,398 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 650 37,479,000 Rls. 1,300 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 300 35,868,000 Rls. 1,200 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 216 32,503,680 Rls. 1,080 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85291020 آنتن تلسکوپي 530 30,096,000 Rls. 1,000 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 370 29,965,000 Rls. 1,000 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 50 29,960,000 Rls. 1,000 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 300 25,403,475 Rls. 842 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 54023900 نخ تکستوره، که درجاي ديگرگفته نشده،آماده نشده براي خرده فروشي (غير از نخ دوخت ) كمتر از 67 دسي تكس 500 23,290,574 Rls. 771 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90181110 ---دستگاه الكتروكارديوگراف 3 23,062,900 Rls. 764 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 80 21,228,480 Rls. 703 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 170 17,964,835 Rls. 595 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 15 2,995,500 Rls. 100 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 20 1,679,580 Rls. 60 $
مجموع کل
149,598,694,531 ريال
مجموع کل
5,029,389 دلار
[1]