آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,454 425,890,910,280 Rls. 14,154,645 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 467,945 173,630,666,248 Rls. 5,766,536 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 303,324 120,258,193,384 Rls. 4,024,415 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 64039100 کفش باتخت کائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا ميپوشاند. 282,056 109,544,645,368 Rls. 3,765,030 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,104 38,815,050,960 Rls. 1,318,491 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 6,444 33,569,614,308 Rls. 1,113,123 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 345 14,588,931,600 Rls. 483,349 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29391110 كدئين فسفات 650 13,834,208,000 Rls. 461,500 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 90183923 دستگاه تزريق سرنگ بصورت خودكار باقابليت نصب روي كمر بيمار 390 12,953,160,000 Rls. 440,000 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 72,880 7,218,019,800 Rls. 241,160 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 804 7,168,106,400 Rls. 238,269 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 29,002 5,667,952,000 Rls. 189,400 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 200 2,411,450,000 Rls. 85,000 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 1,830 1,573,836,576 Rls. 52,915 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 500 1,370,397,214 Rls. 48,086 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 90 916,310,650 Rls. 32,428 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 90189011 ----دستگاه الكتروكوتر(electrosurgical unit) 60 494,257,500 Rls. 16,500 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29349950 پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 150 475,382,250 Rls. 15,750 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38247100 شامل كلروفلوئور كربنکها (CFCs)، محتوي يا فاقد هيدرو كلروفلوئور و كربنکها (HCFCs)، پرفلوئوركربنکها (PFCS) يا هيدروفلوئور و كربنکها (HFCS) 135 424,612,125 Rls. 14,175 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 08109020 زرشك تازه 800 217,526,400 Rls. 7,200 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 650 143,930,341 Rls. 5,063 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 341 127,830,412 Rls. 4,324 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 461 41,644,896 Rls. 1,383 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 45 4,064,175 Rls. 135 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 1 1,872,524 Rls. 62 $
مجموع کل
971,342,573,411 ريال
مجموع کل
32,478,939 دلار
[1]