آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,232 20,326,633,726 Rls. 684,760 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 400 9,178,728,000 Rls. 312,000 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 153 4,357,478,560 Rls. 145,480 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 35 2,535,454,350 Rls. 87,945 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,420 2,044,404,520 Rls. 69,496 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 600 283,050,000 Rls. 10,000 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 3 196,770,590 Rls. 6,830 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 2 194,108,400 Rls. 6,480 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85121000 دستگاههاي روشنائي يا علامت دا دن بصري برا ي دوچرخه 300 113,220,000 Rls. 4,000 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1 68,334,312 Rls. 2,264 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 88 48,260,727 Rls. 1,611 $
مجموع کل
39,346,443,185 ريال
مجموع کل
1,330,866 دلار
[1]