آمار کل " صادرات به" کشور (سوئيس) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,191 44,419,212,188 Rls. 1,490,781 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 432 15,938,992,400 Rls. 531,880 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,327 10,997,147,162 Rls. 365,885 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 186 3,973,170,652 Rls. 132,063 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,352 2,442,207,538 Rls. 84,079 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,178 2,417,090,610 Rls. 81,509 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 16,620 1,930,136,839 Rls. 64,498 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 7,250 1,608,115,500 Rls. 54,375 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 2,500 903,840,000 Rls. 30,000 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,050 884,452,800 Rls. 29,787 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 11,056 666,385,376 Rls. 22,319 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 3,500 625,780,200 Rls. 21,000 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,350 530,487,696 Rls. 17,964 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57021040 گليم دورو پشمي 456 526,431,854 Rls. 17,512 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,410 510,819,336 Rls. 16,956 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 517 260,919,932 Rls. 8,646 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,189 191,394,864 Rls. 6,426 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 500 172,980,000 Rls. 6,000 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,000 129,643,554 Rls. 4,444 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 650 106,131,200 Rls. 3,520 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 950 100,361,800 Rls. 3,325 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08109010 انار تازه 2,040 92,286,890 Rls. 3,080 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 179 64,934,300 Rls. 2,150 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 2,600 58,406,400 Rls. 1,950 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 315 55,639,710 Rls. 1,890 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 58 51,436,169 Rls. 1,717 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 500 50,452,500 Rls. 1,750 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 1,340 36,203,220 Rls. 1,206 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08109020 زرشك تازه 150 35,946,000 Rls. 1,200 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 30 25,280,640 Rls. 840 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 253 21,714,990 Rls. 759 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 250 12,804,400 Rls. 425 $
مجموع کل
89,840,806,720 ريال
مجموع کل
3,009,935 دلار
[1]