آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 85,840 1,135,666,620,066 Rls. 37,853,295 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90051000 دوربين دوچشمي 1,080 292,800,551,824 Rls. 9,704,127 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 9,594 58,204,725,457 Rls. 1,968,232 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 93,000 39,943,345,000 Rls. 1,333,000 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,775 9,591,203,100 Rls. 330,825 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 3,100 9,335,430,000 Rls. 310,000 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 29391110 كدئين فسفات 350 7,478,856,000 Rls. 248,500 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38247100 شامل كلروفلوئور كربنکها (CFCs)، محتوي يا فاقد هيدرو كلروفلوئور و كربنکها (HCFCs)، پرفلوئوركربنکها (PFCS) يا هيدروفلوئور و كربنکها (HFCS) 2,010 6,322,002,750 Rls. 211,050 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 426 5,997,026,202 Rls. 198,623 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 154 2,858,880,284 Rls. 96,746 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 185 2,851,300,904 Rls. 95,198 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,720 2,652,883,437 Rls. 90,929 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 200 2,530,844,550 Rls. 83,850 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 24022000 سيگار حاوي توتون 7,200 2,012,911,394 Rls. 67,196 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 208 1,309,071,688 Rls. 44,459 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30061010 نخکهاي جراحي بدون سوزن به سايز نخ صفر تا 0/5 از انواع كاتکگوت پلين، كاتکگوت كروميك، نايلون، سيلك، پليکپروپيلن. (P.V.D.F) MONOFILAMENT Teflon (P.G.A) Polyglycolic Acid 320 1,036,323,150 Rls. 35,797 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 820 789,108,351 Rls. 26,733 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 36 768,290,146 Rls. 25,651 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 240 655,477,000 Rls. 23,000 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 800 630,782,900 Rls. 20,900 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي ومخابراتي 250 423,558,373 Rls. 14,140 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 250 328,500,480 Rls. 11,110 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 3,000 269,730,000 Rls. 9,000 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 50 204,122,386 Rls. 6,809 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 840 101,176,320 Rls. 3,360 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 120 96,333,555 Rls. 3,199 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85284900 ساير مونيتورها باصفحه نمايش (تخت ,معمولي) غير مذكور در جاي ديگر 196 90,288,000 Rls. 3,000 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84729030 ماشين پرفرا ژ 90 86,490,000 Rls. 3,000 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 250 80,919,000 Rls. 2,700 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 840 79,420,500 Rls. 2,650 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 700 75,397,500 Rls. 2,500 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 13,500 75,094,865 Rls. 2,635 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 70 60,256,000 Rls. 2,000 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 500 59,478,000 Rls. 2,000 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 48 40,604,928 Rls. 1,344 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 510 30,675,120 Rls. 1,064 $
مجموع کل
1,585,537,679,229 ريال
مجموع کل
52,838,622 دلار
[1]