آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 156,036 59,593,803,378 Rls. 1,993,005 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,768 24,687,710,716 Rls. 824,621 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 176 4,760,399,248 Rls. 158,042 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 12,890 3,459,474,000 Rls. 118,950 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 55095900 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استرمخلوط با الياف , غير مذکور درجاي ديگر,آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 3,530 2,586,598,651 Rls. 86,310 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 41,450 2,503,597,600 Rls. 82,900 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 220 1,432,515,000 Rls. 49,000 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,010 1,172,657,559 Rls. 39,380 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 920 1,094,395,200 Rls. 36,800 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,782 526,147,872 Rls. 17,556 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 1,730 396,063,975 Rls. 13,405 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 400 342,856,800 Rls. 11,440 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 1,478 331,188,180 Rls. 11,055 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 01059900 سايرمرغ ,خروس ,ا ردک ,غاز ,بوقلمون و مرغ شاخدا ر ,زنده ازنوع خانگي به وزن بيش از185گرم بغيرازماكيان ازگونه هاي Gِِallusdome 25 296,753,400 Rls. 9,900 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 3 280,388,123 Rls. 9,654 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 01063990 سايرحيوانات زنده از نوع پرندگان بجز براي تحقيقات غيراز رديفهاي 010631لغايت 01063390 28 271,818,000 Rls. 9,000 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 323 234,592,343 Rls. 7,780 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,850 213,916,200 Rls. 7,400 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 915 188,972,784 Rls. 6,279 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 2,000 179,742,000 Rls. 6,000 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 3,430 168,285,915 Rls. 5,675 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 2,007 166,999,500 Rls. 5,900 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 2,700 157,078,200 Rls. 5,400 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,014 155,792,000 Rls. 5,200 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 1,200 132,209,500 Rls. 4,450 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 400 116,874,270 Rls. 3,930 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 57021040 گليم دورو پشمي 92 111,930,560 Rls. 3,736 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 350 80,881,200 Rls. 2,700 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 90 78,165,000 Rls. 2,700 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 800 72,230,400 Rls. 2,400 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 650 68,657,225 Rls. 2,275 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 508 52,315,165 Rls. 1,785 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 600 49,818,240 Rls. 1,728 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 900 47,360,700 Rls. 1,620 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 490 44,947,500 Rls. 1,500 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 08091000 زردآلو ,تازه 900 42,278,400 Rls. 1,440 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 04090000 عسل طبيعي 280 41,938,400 Rls. 1,400 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 330 29,909,880 Rls. 990 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84146010 ---هود آشپزخانه 250 24,265,170 Rls. 810 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 90181110 ---دستگاه الكتروكارديوگراف 3 23,062,900 Rls. 764 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 08094000 آلو و گوجه , تازه 400 18,790,400 Rls. 640 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 200 18,108,000 Rls. 600 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 08101000 توت فرنگي ,تازه 270 11,749,455 Rls. 405 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 30 7,813,397 Rls. 259 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 01063190 ساير پرندگان شکاري بجز برا ي تحقيقات (پزشکي آزمايشگاهي و سرم سازي ) 15 3,904,589 Rls. 130 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 5 3,553,625 Rls. 125 $
مجموع کل
106,282,510,620 ريال
مجموع کل
3,557,039 دلار
[1]