آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 6,762 153,141,929,431 Rls. 5,085,744 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 393 15,146,338,695 Rls. 517,847 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 267 4,598,067,600 Rls. 153,289 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 399 4,304,817,108 Rls. 143,604 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 4,700 3,831,013,200 Rls. 131,600 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,400 2,819,849,200 Rls. 95,200 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,400 1,182,232,800 Rls. 39,200 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 9 675,780,800 Rls. 22,550 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 700 599,540,000 Rls. 20,000 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08109020 زرشك تازه 999 270,736,992 Rls. 8,991 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08091000 زردآلو ,تازه 3,800 173,273,920 Rls. 6,080 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 9 157,318,408 Rls. 5,252 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,000 134,820,000 Rls. 4,500 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 680 132,399,660 Rls. 4,387 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 323 112,392,440 Rls. 1,035 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 137 43,012,200 Rls. 1,425 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 3,689 19,743,969 Rls. 669 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 60 16,304,220 Rls. 540 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08094000 آلو و گوجه , تازه 250 11,399,600 Rls. 400 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 240 8,217,664 Rls. 272 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 530 7,854,324 Rls. 276 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 290 5,501,904 Rls. 182 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 15 3,597,240 Rls. 120 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر ,يخ زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 730 1,214,720 Rls. 40 $
مجموع کل
187,397,356,095 ريال
مجموع کل
6,243,204 دلار
[1]