آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 631 22,147,059,205 Rls. 743,135 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,449 16,805,850,505 Rls. 565,450 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 129 12,278,943,855 Rls. 412,141 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 2,629 9,493,035,720 Rls. 328,680 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 375 3,753,303,600 Rls. 124,812 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 30,006 1,741,560,477 Rls. 58,984 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 2,600 1,718,934,800 Rls. 57,202 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 35 1,689,079,665 Rls. 55,965 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 2,525 1,532,051,127 Rls. 51,594 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,042 1,407,740,876 Rls. 47,083 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 350 1,236,438,000 Rls. 42,000 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 17 1,193,337,406 Rls. 39,842 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 555 539,687,346 Rls. 17,881 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 2,570 539,286,230 Rls. 17,990 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 300 269,793,000 Rls. 9,000 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,160 266,608,400 Rls. 8,900 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 198 148,277,250 Rls. 4,950 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,300 136,936,800 Rls. 4,550 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 63 136,578,075 Rls. 4,525 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 600 81,313,200 Rls. 2,700 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 230 69,797,480 Rls. 2,330 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08109020 زرشك تازه 190 51,050,430 Rls. 1,710 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 350 49,728,000 Rls. 1,650 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 350 42,282,800 Rls. 1,400 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 500 39,710,250 Rls. 1,325 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 1,100 31,903,872 Rls. 1,056 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 300 26,964,000 Rls. 900 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 158 24,828,859 Rls. 823 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 100 10,933,940 Rls. 365 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57021040 گليم دورو پشمي 7 6,564,416 Rls. 218 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 150 6,527,475 Rls. 225 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 300 6,266,376 Rls. 216 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 50 669,921 Rls. 23 $
مجموع کل
77,483,043,356 ريال
مجموع کل
2,609,624 دلار
[1]