آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,615 66,525,998,232 Rls. 2,244,554 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 80 8,187,552,000 Rls. 288,000 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 133,635 8,122,511,894 Rls. 269,126 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 150 7,069,608,000 Rls. 234,000 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 300 5,773,953,420 Rls. 191,739 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 42 3,633,944,080 Rls. 125,580 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 26,000 1,767,264,970 Rls. 62,413 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 59029000 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زنخ بامقاومت بالاا زريون ويسکوز. 6,145 1,526,914,640 Rls. 52,280 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08091000 زردآلو ,تازه 8,500 391,719,488 Rls. 13,600 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 500 367,987,500 Rls. 12,500 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 5 243,584,880 Rls. 8,085 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 3,192 184,545,936 Rls. 6,384 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 520 154,869,120 Rls. 5,160 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,000 119,880,000 Rls. 4,000 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 134 114,565,980 Rls. 4,020 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 5,110 95,136,300 Rls. 3,150 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 55131900 سايرپارچه تاروپودباف, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره سنتتيک, مخلوط باپنبه, غيرمذکوردرجاي ديگرسفيد شده يا نشده 800 90,422,400 Rls. 3,195 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 980 88,576,320 Rls. 2,940 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 78 73,749,564 Rls. 2,532 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 504 60,713,856 Rls. 2,016 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 658 58,076,991 Rls. 1,974 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 2,000 58,022,000 Rls. 2,000 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 600 44,947,500 Rls. 1,500 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 132 27,890,016 Rls. 924 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 200 21,571,200 Rls. 720 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 130 11,749,920 Rls. 390 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 140 8,807,064 Rls. 294 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 180 8,088,390 Rls. 270 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 01063190 ساير پرندگان شکاري بجز برا ي تحقيقات (پزشکي آزمايشگاهي و سرم سازي ) 15 4,065,660 Rls. 135 $
مجموع کل
104,836,717,321 ريال
مجموع کل
3,543,481 دلار
[1]