آمار کل " صادرات به" کشور (كانادا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,307 27,620,540,522 Rls. 919,737 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 69,280 6,621,655,121 Rls. 221,238 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 57,816 5,537,076,946 Rls. 186,549 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 37,201 2,966,794,125 Rls. 98,591 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08109020 زرشك تازه 9,954 2,154,464,258 Rls. 71,862 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,110 1,529,987,910 Rls. 51,315 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 400 1,438,080,000 Rls. 48,000 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 15 1,397,790,610 Rls. 47,530 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,200 1,280,273,820 Rls. 42,420 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 15 1,222,036,644 Rls. 40,953 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,674 1,190,890,152 Rls. 40,398 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90153000 ترا زها 830 811,192,200 Rls. 26,850 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 850 712,898,200 Rls. 23,800 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 6 581,841,100 Rls. 19,420 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 29 577,865,808 Rls. 19,188 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 4,400 515,169,000 Rls. 17,500 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,800 440,817,800 Rls. 14,600 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 400 327,130,440 Rls. 10,920 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 737 244,689,060 Rls. 8,107 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 140 239,640,000 Rls. 8,000 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 2,050 211,632,400 Rls. 7,050 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,400 188,717,400 Rls. 6,300 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 600 143,793,600 Rls. 4,800 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 200 121,565,442 Rls. 4,039 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 900 120,747,840 Rls. 4,020 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,000 105,644,000 Rls. 3,500 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 600 105,246,000 Rls. 3,600 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 250 90,579,000 Rls. 3,000 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,060 88,648,880 Rls. 2,950 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,520 86,292,151 Rls. 2,874 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 850 77,015,100 Rls. 2,550 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 400 60,360,000 Rls. 2,000 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 44219020 صنايع دستي چوبي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،نازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم به جز رخت آويز وخلال چوب كبريت 400 59,930,000 Rls. 2,000 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 420 58,247,712 Rls. 1,944 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 580 52,123,440 Rls. 1,740 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 400 48,323,200 Rls. 1,600 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 400 47,929,600 Rls. 1,600 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 500 44,248,500 Rls. 1,500 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 300 26,495,100 Rls. 900 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 57021040 گليم دورو پشمي 14 17,110,015 Rls. 571 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 69149010 ساير اشياء كه درجاي ديگرذكر نشده ازسراميك صنايع دستي 140 14,977,500 Rls. 500 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 93 13,530,496 Rls. 448 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 220 7,910,760 Rls. 264 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 70 4,614,610 Rls. 154 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 40 3,594,840 Rls. 120 $
مجموع کل
59,210,111,301 ريال
مجموع کل
1,977,004 دلار
[1]