آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 263,747 580,377,147,534 Rls. 19,424,299 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 872 16,453,717,913 Rls. 548,505 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 6,000 10,749,600,000 Rls. 360,000 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 4,340 10,015,058,835 Rls. 341,801 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 6,511 9,506,640,720 Rls. 390,660 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,203 4,629,830,382 Rls. 154,004 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 6,435 3,159,070,784 Rls. 105,999 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 1,000 2,649,510,000 Rls. 90,000 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 19,000 1,877,999,100 Rls. 66,461 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,438 1,775,609,228 Rls. 60,132 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,636 1,732,694,942 Rls. 57,670 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 1,210 1,558,144,000 Rls. 52,000 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 7,420 1,231,663,290 Rls. 40,810 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 2,300 1,143,541,700 Rls. 39,970 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 8,700 1,052,497,600 Rls. 35,200 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 2,600 934,502,400 Rls. 31,201 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 835 734,000,000 Rls. 25,000 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 10,070 714,172,125 Rls. 25,167 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90189061 ----دستگاه تلمبه هاي ساكشن پزشكي از جمله تلمبه ساكشن دستي (hemovac) 70 662,211,200 Rls. 22,400 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 537 591,960,096 Rls. 19,656 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 1,100 589,958,608 Rls. 20,752 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 82082000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي چوب. 1,020 528,381,600 Rls. 17,767 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 3,018 448,761,510 Rls. 15,090 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 240 422,416,605 Rls. 14,097 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 150 418,645,454 Rls. 14,726 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 800 345,070,080 Rls. 11,521 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 4,000 341,148,000 Rls. 12,000 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 340,568,697 Rls. 11,361 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 2,800 338,027,200 Rls. 11,200 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 3,000 330,203,202 Rls. 11,382 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 375 301,585,000 Rls. 10,000 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 85176920 درب باز کن تصويري ( Video door phone ) 500 290,030,149 Rls. 9,610 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57021040 گليم دورو پشمي 307 288,421,417 Rls. 9,626 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 380 229,611,200 Rls. 7,600 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 84729030 ماشين پرفرا ژ 230 226,380,000 Rls. 7,500 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,750 196,400,550 Rls. 6,670 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 400 193,356,800 Rls. 6,400 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 260 152,181,560 Rls. 5,080 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 2,088 151,238,016 Rls. 5,011 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 500 149,785,000 Rls. 5,000 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 350 136,603,920 Rls. 4,560 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 1,350 133,187,811 Rls. 4,443 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 62111100 لباس شنا,مردا نه ياپسرا نه. 270 130,515,840 Rls. 4,320 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 1,600 125,818,200 Rls. 4,200 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 04090000 عسل طبيعي 740 120,162,000 Rls. 4,200 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 500 75,460,000 Rls. 2,500 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 30 66,456,360 Rls. 2,202 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 290 61,330,360 Rls. 2,030 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 400 60,192,000 Rls. 2,000 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 864 59,397,408 Rls. 1,987 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 2,900 48,912,660 Rls. 1,620 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 1,300 25,934,090 Rls. 910 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 2,600 23,968,000 Rls. 800 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 400 14,378,880 Rls. 480 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 80 8,151,840 Rls. 288 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,300 5,927,792 Rls. 208 $
مجموع کل
658,928,139,658 ريال
مجموع کل
22,140,077 دلار
[1]