آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 243 31,689,175,000 Rls. 1,050,000 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 669 10,881,321,600 Rls. 361,200 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,028 7,702,549,957 Rls. 263,112 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 825 2,183,159,504 Rls. 74,344 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,300 1,631,994,000 Rls. 54,600 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 115 1,185,924,000 Rls. 40,000 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 3 201,231,884 Rls. 6,716 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 3 146,874,000 Rls. 4,875 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 145 105,100,160 Rls. 3,520 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 88 104,061,760 Rls. 3,520 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,229 101,820,480 Rls. 3,468 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1 98,851,500 Rls. 3,300 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 400 34,952,400 Rls. 1,200 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 326 16,224,450 Rls. 550 $
مجموع کل
56,083,240,695 ريال
مجموع کل
1,870,405 دلار
[1]