آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 28,849 75,613,782,035 Rls. 2,574,214 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 2,500 57,780,840,000 Rls. 1,950,000 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 9,920 8,326,852,800 Rls. 277,762 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90153000 ترا زها 2,136 4,733,322,366 Rls. 161,929 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 503 4,650,264,356 Rls. 163,312 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 2,286 1,714,514,025 Rls. 57,150 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,393 1,695,932,932 Rls. 57,491 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,800 1,482,656,000 Rls. 50,400 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,883 1,375,696,199 Rls. 45,785 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,159 1,340,232,415 Rls. 44,419 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 38 1,285,064,400 Rls. 42,580 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 9,528 1,281,190,005 Rls. 43,237 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 25 1,257,988,309 Rls. 41,995 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 3,636 1,070,798,684 Rls. 35,498 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,446 823,713,899 Rls. 27,381 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 400 617,073,000 Rls. 20,600 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 12 583,408,000 Rls. 19,585 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 2,750 467,571,425 Rls. 16,385 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 1,230 443,445,000 Rls. 15,000 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 90 373,329,782 Rls. 12,626 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 278 357,348,258 Rls. 11,930 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,638 336,813,342 Rls. 11,171 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 320 276,427,125 Rls. 9,225 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57021040 گليم دورو پشمي 326 229,124,573 Rls. 7,625 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 5,000 222,825,000 Rls. 7,500 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,322 219,093,696 Rls. 7,266 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 2 200,270,000 Rls. 7,000 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 534 179,125,560 Rls. 5,940 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 785 142,298,520 Rls. 4,710 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 80 140,928,000 Rls. 4,800 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 500 132,120,000 Rls. 4,500 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 450 119,227,950 Rls. 4,050 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 980 102,189,100 Rls. 3,400 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 1,290 94,284,161 Rls. 3,131 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 750 87,063,500 Rls. 3,093 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 80 84,915,000 Rls. 3,000 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 100 83,876,800 Rls. 2,800 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 100 78,039,590 Rls. 2,690 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 900 75,829,500 Rls. 2,694 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 400 60,192,000 Rls. 2,000 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 48 58,007,040 Rls. 1,920 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 221 56,043,900 Rls. 1,870 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 750 54,815,625 Rls. 1,875 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 42022210 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي از جاجيم 180 53,478,000 Rls. 1,800 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 400 46,776,000 Rls. 1,600 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 180 45,318,000 Rls. 1,500 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 740 42,017,948 Rls. 1,396 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 690 41,631,420 Rls. 1,380 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 69149010 ساير اشياء كه درجاي ديگرذكر نشده ازسراميك صنايع دستي 400 36,216,000 Rls. 1,200 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 150 31,722,600 Rls. 1,050 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 719 30,352,896 Rls. 1,008 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 650 28,621,600 Rls. 950 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 120 24,032,400 Rls. 840 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 150 23,654,400 Rls. 800 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 30 20,999,899 Rls. 710 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 230 20,777,280 Rls. 690 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 190 20,492,640 Rls. 684 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 150 20,386,350 Rls. 675 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 220 19,918,800 Rls. 660 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 170 18,063,000 Rls. 600 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 225 16,956,485 Rls. 561 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 320 12,666,780 Rls. 420 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 300 10,846,080 Rls. 360 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري 55 8,236,250 Rls. 275 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 90 8,157,240 Rls. 270 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 80 5,872,000 Rls. 200 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 72 4,783,997 Rls. 158 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 45 2,024,204 Rls. 67 $
مجموع کل
170,902,536,141 ريال
مجموع کل
5,791,392 دلار
[1]