آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 156,331 473,325,763,938 Rls. 15,993,063 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 39219050 مستردستگاه فتوکپي 2,400 65,179,200,000 Rls. 2,220,000 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 3,231 61,985,871,841 Rls. 2,067,371 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 71,892 59,145,024,694 Rls. 1,965,729 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 37,010 30,755,583,320 Rls. 1,036,185 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 950 23,899,278,000 Rls. 818,471 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 58050000 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 965 22,810,044,000 Rls. 755,800 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 17,923 13,429,177,875 Rls. 448,077 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 9,990,736,000 Rls. 336,000 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 165 8,676,741,200 Rls. 290,400 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 4,982 4,455,664,320 Rls. 150,420 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,506 3,726,670,424 Rls. 126,615 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 1,364 1,483,748,000 Rls. 49,511 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 970 871,836,000 Rls. 29,100 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 15149900 روغن لفت ياروغن خردل،غيرخام وا جزا آنها به صورت تصفيه شده ولي ا زلحاظ شيميايي تغييرنيافته 500 748,875,000 Rls. 25,000 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 482 712,588,800 Rls. 24,100 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 465 297,975,404 Rls. 9,940 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,200 275,985,000 Rls. 9,300 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,000 271,818,000 Rls. 9,000 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 300 190,447,488 Rls. 6,441 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 13019040 كتيرا 200 159,202,400 Rls. 5,600 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 1,500 85,764,150 Rls. 3,030 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 16043100 خاويار 3 81,668,250 Rls. 2,725 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 900 81,521,100 Rls. 2,700 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 680 71,859,340 Rls. 2,380 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 71069200 نقره نيمه ساخته (ا زجمله نقره آبکاري شده باطلاياباپلاتين ) 4 69,780,930 Rls. 2,360 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 18 63,866,880 Rls. 2,160 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,010 60,219,300 Rls. 2,020 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 10 59,910,000 Rls. 2,000 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85437010 دستگاه فلزياب 6 48,288,000 Rls. 1,600 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 100 18,115,800 Rls. 600 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 03057100 باله كوسه 16 14,563,500 Rls. 500 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 3 8,238,175 Rls. 275 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 15219010 موم زنبور عسل 95 7,099,335 Rls. 237 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021060 گلىم تمام ابرىشم 1 4,704,505 Rls. 157 $
مجموع کل
783,067,830,969 ريال
مجموع کل
26,398,867 دلار
[1]