آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خارك عراق 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 38,608,147 812,862,346,073 Rls. 28,322,724 $
2 12 1394 خارك عراق 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 24,344,124 519,031,793,904 Rls. 18,053,736 $
مجموع کل
1,331,894,139,977 ريال
مجموع کل
46,376,460 دلار
[1]