آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خارك هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 168,652,895 1,670,938,268,917 Rls. 56,543,380 $
2 12 1394 خارك هند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 3,106,331 74,010,977,485 Rls. 2,551,135 $
3 12 1394 خارك هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 1,399,797 30,124,848,334 Rls. 1,038,394 $
مجموع کل
1,775,074,094,736 ريال
مجموع کل
60,132,909 دلار
[1]