آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خارك پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 11,109,916 251,160,921,486 Rls. 8,580,108 $
2 12 1394 خارك پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 9,289,844 203,835,300,620 Rls. 6,894,525 $
مجموع کل
454,996,222,106 ريال
مجموع کل
15,474,633 دلار
[1]