آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خارك چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 203,503,123 1,875,864,683,088 Rls. 64,299,046 $
2 12 1394 خارك چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 20,020,202 434,697,719,091 Rls. 15,131,807 $
3 12 1394 خارك چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 9,976,201 221,682,726,375 Rls. 7,400,525 $
4 12 1394 خارك چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 65,618,871 190,909,102,110 Rls. 6,627,505 $
مجموع کل
2,723,154,230,664 ريال
مجموع کل
93,458,883 دلار
[1]