آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خرم آباد عراق 04031090 ماست 1,180,352 32,968,908,431 Rls. 1,120,970 $
2 12 1394 خرم آباد عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 264,406 23,551,254,901 Rls. 793,226 $
3 12 1394 خرم آباد عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,875,640 15,364,349,814 Rls. 511,096 $
4 12 1394 خرم آباد عراق 38089310 ---- ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : علف كش ها ، فراورده هاي ضد رويش و سازگاركننده هاي رشد گياه 28,356 10,978,570,836 Rls. 365,790 $
5 12 1394 خرم آباد عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 16,519 10,565,161,542 Rls. 350,025 $
6 12 1394 خرم آباد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,254,058 8,668,620,284 Rls. 297,063 $
7 12 1394 خرم آباد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 518,923 6,207,287,584 Rls. 208,107 $
8 12 1394 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 372,784 5,333,691,948 Rls. 183,353 $
9 12 1394 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 1,407,627 5,080,772,652 Rls. 168,910 $
10 12 1394 خرم آباد عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 50,760 4,559,340,960 Rls. 152,284 $
11 12 1394 خرم آباد عراق 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 9,851 4,336,201,910 Rls. 146,315 $
12 12 1394 خرم آباد عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 267,327 3,225,353,456 Rls. 106,882 $
13 12 1394 خرم آباد عراق 03031400 ماهي قزل کآلا (Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 20,000 2,972,025,000 Rls. 105,000 $
14 12 1394 خرم آباد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 103,869 2,549,823,733 Rls. 88,212 $
15 12 1394 خرم آباد عراق 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 149 1,852,535,832 Rls. 62,664 $
16 12 1394 خرم آباد عراق 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 24,080 1,443,258,400 Rls. 48,160 $
17 12 1394 خرم آباد عراق 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 30,178 1,148,081,058 Rls. 39,231 $
18 12 1394 خرم آباد عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 46,627 576,333,296 Rls. 19,094 $
19 12 1394 خرم آباد عراق 28365000 کربنات کلسيم 82,910 200,065,015 Rls. 6,633 $
مجموع کل
141,581,636,652 ريال
مجموع کل
4,773,015 دلار
[1]