آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (خسروي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خسروي عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 682,697,560 913,869,692,000 Rls. 31,161,318 $
2 12 1394 خسروي عراق 07031000 پيازوموسير 40,897,902 485,120,126,199 Rls. 16,359,247 $
3 12 1394 خسروي عراق 08071100 هندوا نه , تازه 68,654,495 449,865,843,850 Rls. 15,104,136 $
4 12 1394 خسروي عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 33,754,206 442,254,703,738 Rls. 14,743,772 $
5 12 1394 خسروي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 28,691,720 342,162,370,272 Rls. 11,480,737 $
6 12 1394 خسروي عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 32,266,933 329,556,425,829 Rls. 11,037,827 $
7 12 1394 خسروي عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 13,326,750 165,782,804,350 Rls. 5,567,655 $
8 12 1394 خسروي عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 431,508 150,418,959,754 Rls. 13,040,110 $
9 12 1394 خسروي عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 11,136,030 137,832,056,561 Rls. 4,601,421 $
10 12 1394 خسروي عراق 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 13,661,720 47,438,263,453 Rls. 1,637,036 $
11 12 1394 خسروي عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 429,074 44,607,335,284 Rls. 1,508,242 $
12 12 1394 خسروي عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,777,080 42,991,596,612 Rls. 1,437,847 $
13 12 1394 خسروي عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 4,409,040 42,396,852,848 Rls. 1,410,789 $
14 12 1394 خسروي عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 4,374,735 42,030,646,304 Rls. 1,399,835 $
15 12 1394 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 12,636,720 29,695,988,573 Rls. 1,015,952 $
16 12 1394 خسروي عراق 25202000 ک گچ 31,973,880 25,164,792,862 Rls. 850,588 $
17 12 1394 خسروي عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 185,240 19,227,782,118 Rls. 1,308,413 $
18 12 1394 خسروي عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 4,929,521 17,623,966,208 Rls. 586,395 $
19 12 1394 خسروي عراق 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 1,240,620 15,692,136,336 Rls. 520,926 $
20 12 1394 خسروي عراق 29101290 ساير 1,072,916 13,419,832,666 Rls. 447,786 $
21 12 1394 خسروي عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 911,010 11,437,113,503 Rls. 382,621 $
22 12 1394 خسروي عراق 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 722,610 8,657,445,888 Rls. 289,054 $
23 12 1394 خسروي عراق 08081000 سيب , تازه 683,655 8,600,593,914 Rls. 287,137 $
24 12 1394 خسروي عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 816,525 8,468,529,787 Rls. 281,459 $
25 12 1394 خسروي عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 188,100 7,706,955,465 Rls. 272,282 $
26 12 1394 خسروي عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 779,938 5,905,071,576 Rls. 204,139 $
27 12 1394 خسروي عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 60,025 5,235,448,425 Rls. 180,075 $
28 12 1394 خسروي عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,424,772 5,029,888,783 Rls. 170,971 $
29 12 1394 خسروي عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 1,037,142 4,361,599,558 Rls. 150,301 $
30 12 1394 خسروي عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 242,945 3,637,316,980 Rls. 127,358 $
31 12 1394 خسروي عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 1,880,776 3,553,058,428 Rls. 122,451 $
32 12 1394 خسروي عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 299,420 3,165,078,994 Rls. 104,797 $
33 12 1394 خسروي عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 326,162 3,129,468,420 Rls. 104,363 $
34 12 1394 خسروي عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 125,640 2,358,899,616 Rls. 78,842 $
35 12 1394 خسروي عراق 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 144,360 1,817,293,607 Rls. 60,626 $
36 12 1394 خسروي عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 1,024,926 1,733,147,068 Rls. 61,284 $
37 12 1394 خسروي عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 131,955 1,660,197,118 Rls. 55,419 $
38 12 1394 خسروي عراق 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 105,585 1,653,488,864 Rls. 54,885 $
39 12 1394 خسروي عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 26,748 1,206,549,810 Rls. 40,122 $
40 12 1394 خسروي عراق 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 66,804 1,019,907,680 Rls. 34,738 $
41 12 1394 خسروي عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 16,450 844,878,580 Rls. 27,965 $
42 12 1394 خسروي عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 374,061 535,846,971 Rls. 17,954 $
43 12 1394 خسروي عراق 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 5,444 488,496,246 Rls. 16,332 $
44 12 1394 خسروي عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 18,624 336,471,488 Rls. 11,174 $
45 12 1394 خسروي عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 125,042 247,594,416 Rls. 8,747 $
46 12 1394 خسروي عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 9,495 176,309,244 Rls. 5,886 $
47 12 1394 خسروي عراق 08061000 ا نگور تازه 7,590 175,039,488 Rls. 5,844 $
48 12 1394 خسروي عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 9,195 170,202,000 Rls. 5,700 $
49 12 1394 خسروي عراق 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 92,250 165,934,080 Rls. 5,540 $
50 12 1394 خسروي عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 45,639 87,624,152 Rls. 2,903 $
51 12 1394 خسروي عراق 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,905 69,039,360 Rls. 2,305 $
مجموع کل
3,850,786,665,326 ريال
مجموع کل
138,393,308 دلار
[1]