آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (خوي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 4,157,746 187,156,527,301 Rls. 6,236,514 $
2 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 6,938,102 45,099,090,891 Rls. 1,595,029 $
3 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08105000 کيوي، تازه 2,827,256 32,948,401,608 Rls. 1,165,805 $
4 12 1394 خوي ترکيه 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 545,168 24,383,372,522 Rls. 838,302 $
5 12 1394 خوي ترکيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 348,349 15,777,104,519 Rls. 522,614 $
6 12 1394 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 5,733,000 7,986,977,590 Rls. 270,667 $
7 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 477,225 5,466,166,218 Rls. 194,161 $
8 12 1394 خوي ترکيه 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 88,160 5,212,548,160 Rls. 176,320 $
9 12 1394 خوي ترکيه 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 44,110 1,997,058,195 Rls. 66,165 $
10 12 1394 خوي ترکيه 20029010 رب گوجه فرنگي 59,126 1,670,723,382 Rls. 59,026 $
11 12 1394 خوي ترکيه 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 15,000 854,970,000 Rls. 30,000 $
12 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 56,790 636,309,360 Rls. 22,668 $
13 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 25,400 627,389,580 Rls. 21,700 $
14 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 22,030 607,102,740 Rls. 22,030 $
15 12 1394 خوي ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 99,850 357,882,876 Rls. 11,982 $
16 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 07149000 ريشه هاوغده هاي زيرخاکي سرشارا زنشاسته, تازه ياخشککرده, سردکرده يايخ زده, غيرمذکوريامشمول د 28,650 341,988,000 Rls. 12,000 $
17 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 1,740 74,199,690 Rls. 2,610 $
18 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 125 10,115,250 Rls. 375 $
مجموع کل
331,207,927,882 ريال
مجموع کل
11,247,968 دلار
[1]