آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 33,495,634 520,928,037,420 Rls. 17,739,138 $
2 12 1394 دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 35,213,088 446,807,485,633 Rls. 14,839,355 $
3 12 1394 دوغارون افغانستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 266,256,500 430,087,524,113 Rls. 14,641,067 $
4 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 19,762,770 300,087,945,291 Rls. 10,408,593 $
5 12 1394 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 19,628,635 276,363,664,420 Rls. 9,225,480 $
6 12 1394 دوغارون افغانستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 2,879,699 254,291,826,431 Rls. 8,626,088 $
7 12 1394 دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 11,990,522 188,834,159,341 Rls. 6,307,792 $
8 12 1394 دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,402,449 123,155,464,050 Rls. 4,143,261 $
9 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,410,310 103,052,685,340 Rls. 3,625,670 $
10 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 57,416,700 94,440,473,418 Rls. 3,156,989 $
11 12 1394 دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,214,301 81,938,995,863 Rls. 2,772,858 $
12 12 1394 دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 8,339,842 73,503,264,633 Rls. 2,443,466 $
13 12 1394 دوغارون افغانستان 84335390 سايرماشينهابراي بردا شت ريشه ياغده بجزکمباين مخصوص بردا شت چغندرقندوسيب زميني 467,389 54,788,081,188 Rls. 1,869,556 $
14 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 2,060,148 52,504,368,569 Rls. 1,794,900 $
15 12 1394 دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 39,246,000 40,962,539,800 Rls. 1,397,056 $
16 12 1394 دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 884,321 39,954,849,446 Rls. 1,346,146 $
17 12 1394 دوغارون افغانستان 08105000 کيوي، تازه 2,528,605 38,353,659,656 Rls. 1,280,060 $
18 12 1394 دوغارون افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 404,604 37,753,190,684 Rls. 1,292,857 $
19 12 1394 دوغارون افغانستان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 292,930 34,973,918,400 Rls. 1,171,730 $
20 12 1394 دوغارون افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 3,540,504 33,923,049,260 Rls. 1,137,137 $
21 12 1394 دوغارون افغانستان 34011150 صابون رختشويي 1,155,117 31,103,049,106 Rls. 1,038,894 $
22 12 1394 دوغارون افغانستان 27101950 روغن صنعتي 1,624,744 30,939,960,501 Rls. 1,045,088 $
23 12 1394 دوغارون افغانستان 27101940 روغن پايه معدني 1,034,600 30,886,206,697 Rls. 1,088,866 $
24 12 1394 دوغارون افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 857,441 23,762,100,471 Rls. 813,069 $
25 12 1394 دوغارون افغانستان 08061000 ا نگور تازه 973,496 22,589,021,347 Rls. 749,601 $
26 12 1394 دوغارون افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 282,252 21,900,739,138 Rls. 749,957 $
27 12 1394 دوغارون افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 333,324 20,838,236,548 Rls. 699,738 $
28 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 229,217 20,200,824,420 Rls. 687,384 $
29 12 1394 دوغارون افغانستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 860,594 19,514,077,093 Rls. 653,777 $
30 12 1394 دوغارون افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 142,995 18,663,990,557 Rls. 624,775 $
31 12 1394 دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 639,520 18,289,696,260 Rls. 610,572 $
32 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 161,295 16,889,911,266 Rls. 565,507 $
33 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 357,400 16,601,383,116 Rls. 552,463 $
34 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 727,308 16,312,690,718 Rls. 576,489 $
35 12 1394 دوغارون افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 216,825 16,046,292,868 Rls. 543,814 $
36 12 1394 دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 176,582 15,999,683,082 Rls. 529,656 $
37 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 336,450 15,671,077,704 Rls. 519,599 $
38 12 1394 دوغارون افغانستان 33051000 شامپوها 248,168 15,014,753,980 Rls. 499,762 $
39 12 1394 دوغارون افغانستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,033,110 13,066,739,755 Rls. 433,873 $
40 12 1394 دوغارون افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 65,681 11,790,991,116 Rls. 396,756 $
41 12 1394 دوغارون افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 74,330 11,626,026,450 Rls. 394,192 $
42 12 1394 دوغارون افغانستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 689,290 10,819,323,797 Rls. 358,849 $
43 12 1394 دوغارون افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,081,931 10,700,050,180 Rls. 362,545 $
44 12 1394 دوغارون افغانستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 212,868 10,459,844,606 Rls. 352,649 $
45 12 1394 دوغارون افغانستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 172,257 10,435,333,826 Rls. 362,863 $
46 12 1394 دوغارون افغانستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 237,280 9,989,226,478 Rls. 330,873 $
47 12 1394 دوغارون افغانستان 01023900 سايربوفالو بجز مولد نژاد خالص 64,000 9,827,894,700 Rls. 345,289 $
48 12 1394 دوغارون افغانستان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 31,570 9,307,689,100 Rls. 321,628 $
49 12 1394 دوغارون افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,026,925 9,290,174,732 Rls. 318,480 $
50 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 9,036,700 9,144,783,900 Rls. 315,953 $
51 12 1394 دوغارون افغانستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 289,470 9,063,400,865 Rls. 304,165 $
52 12 1394 دوغارون افغانستان 08109010 انار تازه 375,925 9,016,425,952 Rls. 298,755 $
53 12 1394 دوغارون افغانستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 626,620 9,004,650,703 Rls. 301,190 $
54 12 1394 دوغارون افغانستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 208,992 8,788,002,268 Rls. 297,172 $
55 12 1394 دوغارون افغانستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 548,410 8,608,123,849 Rls. 285,152 $
56 12 1394 دوغارون افغانستان 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 361,300 8,426,202,150 Rls. 285,150 $
57 12 1394 دوغارون افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 95,258 8,307,819,060 Rls. 280,273 $
58 12 1394 دوغارون افغانستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 610,730 8,196,736,764 Rls. 272,100 $
59 12 1394 دوغارون افغانستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 420,686 7,859,716,525 Rls. 264,015 $
60 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 142,723 7,688,736,720 Rls. 255,438 $
61 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 132,420 7,651,183,842 Rls. 258,001 $
62 12 1394 دوغارون افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 171,900 7,591,712,100 Rls. 256,350 $
63 12 1394 دوغارون افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 75,628 7,497,564,390 Rls. 250,575 $
64 12 1394 دوغارون افغانستان 27101920 گريس 514,700 7,456,460,579 Rls. 253,417 $
65 12 1394 دوغارون افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 286,530 7,341,651,342 Rls. 245,982 $
66 12 1394 دوغارون افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 560,298 7,178,486,169 Rls. 252,134 $
67 12 1394 دوغارون افغانستان 07031000 پيازوموسير 578,560 6,729,923,504 Rls. 227,475 $
68 12 1394 دوغارون افغانستان 08083000 گلابيکها تازه 308,320 6,692,784,448 Rls. 221,908 $
69 12 1394 دوغارون افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 64,000 6,573,260,200 Rls. 225,000 $
70 12 1394 دوغارون افغانستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 208,500 6,498,310,337 Rls. 220,948 $
71 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 263,070 6,293,404,968 Rls. 208,908 $
72 12 1394 دوغارون افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 69,085 6,235,203,405 Rls. 207,255 $
73 12 1394 دوغارون افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 253,140 6,183,684,268 Rls. 208,135 $
74 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 253,707 6,077,397,935 Rls. 210,074 $
75 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 65,000 5,865,742,260 Rls. 195,000 $
76 12 1394 دوغارون افغانستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 590,503 5,510,211,920 Rls. 188,026 $
77 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 385,751 5,470,059,048 Rls. 181,300 $
78 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 126,990 5,353,853,790 Rls. 189,149 $
79 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 31,170 5,317,031,125 Rls. 179,054 $
80 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 59,990 5,297,283,000 Rls. 179,977 $
81 12 1394 دوغارون افغانستان 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 43,600 5,263,566,400 Rls. 174,400 $
82 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 249,960 5,087,328,032 Rls. 180,115 $
83 12 1394 دوغارون افغانستان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 50,053 4,997,948,908 Rls. 166,843 $
84 12 1394 دوغارون افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 47,900 4,916,261,400 Rls. 166,700 $
85 12 1394 دوغارون افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 106,190 4,834,618,166 Rls. 160,794 $
86 12 1394 دوغارون افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 40,000 4,825,440,000 Rls. 160,000 $
87 12 1394 دوغارون افغانستان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 252,080 4,388,858,545 Rls. 145,933 $
88 12 1394 دوغارون افغانستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 182,515 4,241,446,594 Rls. 140,536 $
89 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 45,050 4,098,277,680 Rls. 136,980 $
90 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 87,770 3,962,559,360 Rls. 131,655 $
91 12 1394 دوغارون افغانستان 08084000 به تازه 124,045 3,820,335,664 Rls. 126,524 $
92 12 1394 دوغارون افغانستان 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 341,520 3,804,474,374 Rls. 126,376 $
93 12 1394 دوغارون افغانستان 08129000 ا نوا ع ميوه غيرا ز081210موقت محفوظ شده بلافاصله غيرقابل خوردن بهمان حالت 18,350 3,573,001,900 Rls. 119,275 $
94 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 125,384 3,551,745,360 Rls. 117,871 $
95 12 1394 دوغارون افغانستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 82,130 3,507,313,890 Rls. 121,215 $
96 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 57,755 3,473,805,420 Rls. 115,482 $
97 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 76,610 3,465,456,045 Rls. 114,915 $
98 12 1394 دوغارون افغانستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 32,000 3,380,272,000 Rls. 112,000 $
99 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 31,300 3,316,071,600 Rls. 110,800 $
100 12 1394 دوغارون افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 65,413 3,273,579,151 Rls. 111,099 $
مجموع کل
4,019,944,340,443 ريال
مجموع کل
136,003,753 دلار