آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (ديلم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ديلم كويت 01041010 گوسفند مولد نژاد خالص 342,250 49,336,376,750 Rls. 1,711,080 $
2 12 1394 ديلم كويت 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 299,100 44,419,759,500 Rls. 1,495,498 $
3 12 1394 ديلم كويت 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 175,907 5,421,397,848 Rls. 179,566 $
4 12 1394 ديلم كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 400,000 4,829,232,000 Rls. 159,999 $
5 12 1394 ديلم كويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 21,900 2,295,383,350 Rls. 76,048 $
6 12 1394 ديلم كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 15,093 821,801,400 Rls. 27,230 $
7 12 1394 ديلم كويت 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 1,280 617,200,640 Rls. 20,480 $
8 12 1394 ديلم كويت 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 4,400 146,085,720 Rls. 4,840 $
9 12 1394 ديلم كويت 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 900 135,823,500 Rls. 4,500 $
10 12 1394 ديلم كويت 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 3,017 84,358,400 Rls. 2,797 $
11 12 1394 ديلم كويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 760 66,409,560 Rls. 2,280 $
12 12 1394 ديلم كويت 01063990 سايرحيوانات زنده از نوع پرندگان بجز براي تحقيقات غيراز رديفهاي 010631لغايت 01063390 300 55,857,050 Rls. 1,850 $
13 12 1394 ديلم كويت 58013390 ---سايرپارچه هاي مخمل وپلوش با پرز پودي بجز مخمل دستباف 230 53,222,400 Rls. 1,800 $
14 12 1394 ديلم كويت 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 280 33,806,080 Rls. 1,120 $
15 12 1394 ديلم كويت 01063190 ساير پرندگان شکاري بجز برا ي تحقيقات (پزشکي آزمايشگاهي و سرم سازي ) 14 26,426,750 Rls. 875 $
16 12 1394 ديلم كويت 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 620 18,332,160 Rls. 620 $
17 12 1394 ديلم كويت 04090000 عسل طبيعي 100 15,092,000 Rls. 500 $
18 12 1394 ديلم كويت 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 225 13,582,800 Rls. 450 $
19 12 1394 ديلم كويت 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 200 12,080,800 Rls. 400 $
20 12 1394 ديلم كويت 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 350 10,487,750 Rls. 350 $
21 12 1394 ديلم كويت 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 300 9,960,390 Rls. 330 $
22 12 1394 ديلم كويت 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 180 7,592,256 Rls. 252 $
23 12 1394 ديلم كويت 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 42 6,322,050 Rls. 210 $
24 12 1394 ديلم كويت 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 200 6,021,000 Rls. 200 $
25 12 1394 ديلم كويت 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 45 4,064,175 Rls. 135 $
مجموع کل
108,446,676,329 ريال
مجموع کل
3,693,410 دلار
[1]